ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520Drukuj informację Zamówienie publiczne: Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520

Szczegóły informacji

Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2017/S 250-528520

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-15 15:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-11-15 15:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2017-12-30 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528520-2017:TEXT:PL:HTML
 
Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2017/S 250-528520
 
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika UrzędowegoUnii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przedrozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
<regulation_20071370> (pl)
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina TrzcielPoznańska 22Osoba do kontaktów: Robert Jaszka66-320 TrzcielPolskaTel.: +48 957431423E-mail: robert.jaszka@trzciel.pl Faks: +48 957431400
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.trzciel.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskichocharakterze użyteczności publicznej
II.1.2)
Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne) Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:Autobusowy transport pasażerski.
Kod NUTS PL431
II.1.3)
Krótki opis zamówienia
Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1–3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresiewykonywania przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych dla których GminaTrzciel jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
II.1.4)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000
II.1.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)
Ilość i/lub wartość usług:
II.3)
Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2019
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.4)
Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny:
IV.3.2)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.11.2018
IV.3.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.5)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)
Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r.Nr 5, poz. 13 z póżn. zmian.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.2)
Procedury odwoławcze
VI.2.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)
Składanie odwołań
VI.2.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.12.2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-03 16:03:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-03 16:04:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03 16:04:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony