ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etapDrukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00244723/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-06-16 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-06-16 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-06-02 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

2023/BZP 00244723/01
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2.06.2023
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap.SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego
 
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f27e76a4-007d-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244723
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029601/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Cyfrowa Gmina – część II
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;
- poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;
- poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3. Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Dopuszcza się komunikację pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej poprzez skrzynkę mailową Wykonawcy i skrzynkę mailową Zamawiającego urzad@trzciel.pl.
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówieni oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, urzad@trzciel.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@trzciel.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina.” – II etap. prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.13.2023.R.J.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Stacje robocze – 19 szt.
1. Rok produkcji 2023, Gwarancja 3 lata w serwisie sprzedawcy.
2. Oferowana stacja robocza wraz z oprogramowaniem musi być fabrycznie nowa i nieużywana z wyłączeniem użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
3. Procesor: Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark, według danych ze strony
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html wynik minimum 19500, Liczba rdzeni min 6, Liczba wątków min. 12, Maks. częstotliwość turbo 4.40 GHz, Częstotliwość bazowa rdzeni Performance-core 2.50 GHz, Cache 18 MB, Łącznie pamięci podręcznej L2 7.5 MB, Podstawowa moc procesora 65 W, Maksymalna moc turbo 117 W, Proces technologiczny 10 nm, Zintegrowana karta graficzna - tak.
4. Płyta główna: Liczba banków pamięci 2 x DIMM, Maksymalna wielkość pamięci 64 GB
złącza wewnętrzne: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 1szt., PCIe 3.0 x1 - 1 szt. , PCIe 4.0 x16 - 1 szt.,SATA III (6 Gb/s) - 4 szt. Złącza zewnętrzne USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen.1/USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0)- 4szt., HDMI 1 szt., DisplayPort -1szt., VGA (D-Sub) -1 szt., Audio jack -3 szt., PS/2 -1 szt., RJ45 (LAN) - 1 szt.
5. Pamięć RAM - minimum 16GB DDR4-3200
6. Moc zasilacza min. 400 W
7. Dyski:
a) dysk 1 - SSD Pojemność dysku 512 GB, Interfejs dysku 1 M.2 (PCIe) Format dysku: M.2 2280, Szybkość odczytu minimum[MB/s]: 3100, Szybkość zapisu minimum [MB/s]: 2600
b) dysk 2 - magnetyczny Pojemność dysku 2 -1000 GB, Interfejs dysku 2 Serial ATA/600.
8. Obudowa ATX musi umożliwiać montaż napędu DVD, na panelu przednim minimum 2 porty USB 3.0 oraz wyjście słuchawkowe i mikrofonowe.
9. Napęd Nagrywarka DVD RW+/-
10. System operacyjny -Windows 11 Pro. System operacyjny musi być dostarczony z licencją nie ograniczoną czasowo. Nie dopuszcza sie licencji typu refurbished..
11. Akcesoria w komplecie: klawiatura i mysz bezprzewodowe.
12. Monitor: Ekran ciekłokrystaliczny, utwardzona powłoka antyodblaskowa, przekątna ekranu minimum 23,8;.Matryca matowa IPS, jasność min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1, rozdzielczość 1920x1080, czas reakcji: max 5ms, złącza minimum 1x HDMI, 1x VGA lub Display Port, wbudowane głośniki 2 x 2W.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30213000-5 - Komputery osobiste
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
II. UPS RACK - 1 szt.
1. Zasilanie
Moc pozorna: 1500 VA
Moc rzeczywista: 900 W
Maks. czas przełączenia na baterię: 10 ms
Architektura UPSa: Line-interactive
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 10 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 24,9 min
Zimny start: Tak
Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A)
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 4 x IEC320 C13
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak
Sinus podczas pracy na baterii: Tak
2. Komunikacja
Porty komunikacji: RJ-45, szeregowy (forma RJ-45), USB
3. Właściwości fizyczne
Typ obudowy: RACK
Rodzaj obudowy: 2U
Kolor obudowy: Czarny
max Waga produktu: 28,60 kg
4. Dodatkowe
Wyposażenie: Kabel USB
Mocowanie do montażu: w szafie RACK
Intuicyjny interfejs LCD powinien dostarczać przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwiać lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Powinien mieć ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwiać konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która ma zapewniać automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.
Typ akumulatora: ołowiowo-kwasowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
III. Kserokopiarka - druk A3 – 2 szt.
1) Kopiarka kolorowa FORMAT: A3 / A4 / A5
2) Prędkość drukowania A4 w kolorze i czerni; minimum 26 str./min
3) Obsługiwana gramatura papieru od 55-250g/m²
4) 2 kasety na papier o poj. 500 arkuszy każda plus podajnik boczny
5) DSPF -jednoprzebiegowy automat. podajnik dok. na minimum 200 ark.
6) Dupleks - dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
7) Drukarka sieciowa o rozdziel. 1200x1200 dpi
8) Maks. prędkość skanowania mono/kolor; do 240/2-stronnych obrazów A4/min
9) Skanowanie na e-mail, USB, SSD, komputera, serwera FTP, SMB
10) Obsługiwane systemy - Windows7 do Win11
11) 10,1-calowy kolorowy, uchylny panel dotykowy w j. polskim
12) W zestawie komplet oryginalnych bębnów
13) W zestawie tonery typu „A”; czarny K/40000 str. i C/M/Y/24000 str. (każdy)
14) Oryginalna mobilna podstawa/szafka
15) Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące lub 180000 wydruków czarno/b i 60000 wydruków kolorowych A4
16) Przeglądy płatne: pierwszy po 12 miesiącach lub po wykonaniu 50000 wydruków A4, pozostałe przeglądy najprędzej co 6 miesięcy lub po wykonaniu 30000 wydruków A4
17) Urządzenie przygotowane i gotowe do pracy
18) Szybkie szkolenie oraz konfiguracja urządzenia u klienta na miejscu do 2 godzin.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
IV. Przełącznik Zarządzany Gigabitowy 48 portowy – 1 szt.
Cechy zarządzania
Typ przełącznika: Zarządzany
Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Zarządzany w chmurze: Tak
Inspekcja ARP: Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
Obsługa MIB: Tak
Łączność
Liczba portów Ethernet: 48 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rodzaj/kategoria portu (gniazda): RJ-45 Ethernet.
Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4/10G
Liczba portów USB 2.0: 1
Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad
Obsługa 10G: Tak
Dublowanie portów: Tak
Podpora kontroli przepływu: Tak
Agregator połączenia: Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
Protokół drzewa rozpinającego: Tak
Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
Obsługa sieci VLAN: Tak
Liczba VLANs: 4094
Przekazanie (audycja) Danych
Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
Zgodny z Jumbo Frames: Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
Ochrona
Funkcje DHCP: DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client
Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024
IGMP snooping: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS,SSH,SSL/TLS
Filtrowanie adresów MAC: Tak
obsługuje SSH/SSL: Tak
Ochrona hasłem: Tak
Protokoły
Protokoły zarządzające: SNMP
Design
Możliwości montowania w stelażu: Tak
Kolor produktu: Srebrny
Przycisk reset: Tak
Diody LED: Tak
Praca
Procesor wbudowany: Tak
Taktowanie procesora: 800 Mhz
Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
Wielkość pamięci flash: 256 MB
Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
Zarządzanie energią
Zasilacz dołączony: Tak
Montaż w szafie rack 19"
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 2a do SWZ.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2b do SWZ
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni Wykonawcy, określające zakres jaki wykona każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym wg załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 16.8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 16.8 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w
przypadkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących
załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15
--------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 13 czerwca 2023r.

Znak sprawy: GI.271.13.2023.R.J.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
 
 
-----------------------------------
---------------
----------------------------

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-02 11:55:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-02 11:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-30 13:49:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
854 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony