ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-24 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Siedzibia Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2018-05-09 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 09.05.2018r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”
 
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż i zdeponowanie na składowisku:
Pokrycia dachowe z azbestu:
  1. Budynek gospodarczy w miejscowości Łagowiec 14 – 110 m2,
  2. Budynek mieszkalny w miejscowości Trzciel, Os. Jana III Sobieskiego 17 – 120 m2,
  3. Budynek gospodarczy w miejscowości Lutol Mokry 40 – 110 m2
  4. Budynek gospodarczy w miejscowości Stary Dwór 15 – 300 m2
  5. Budynek gospodarczy w miejscowości Brójce, ul. Żwirowa 2 – 72 m2
 
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany opisie do zapytania ofertowego z dnia 08.05.2018r. (stanowiącego załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
24 maja 2018r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2018r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 08.05.2018r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu (np. nie uzyskanie dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów zadania).
 
----------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 25.05.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 09.05.2018r. na:
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
EKO 24  Barbara Plewko
 ul. Królowej Jadwigi 1
74-400 Dębno
 
Kwota oferty:
Netto: 4 380,53 zł
Brutto: 4 730,99 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
7 569,60 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
EKO 24  Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno
4 730,99 zł
2
Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
15 379,20 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-09 15:03:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-09 15:05:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25 13:57:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony