ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”

Status: nierozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-25 15:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-25 15:31:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro nr 2 ( sekretariat) Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2019-04-10 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 10.04.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Tomasz Suterski
tel.: (95) 74-31-402,
 
II. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na przyjęciu zwierząt do schroniska i ich przechowywaniu.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymanie ich do czasu:
a) wydania (adopcji),
b) koniecznego uśpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem.
2. Opieka weterynaryjna przechowywanych zwierząt.
3. Sterylizacja i kastracja przyjętych zwierząt zgodnie z ustawą o chronię zwierząt i regulaminem prowadzenia schroniska.
4. Ponownego przyjęcia zwierzęcia adoptowanego, o ile nie spełnia ono oczekiwań osoby
     adoptującej.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Do 31 grudnia 2019r.  
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. podpis wykonawcy,
 5. termin realizacji usługi tj. do 31.12.2019r.,
 6. termin płatności za usługę tj. 14 dni,
 7. termin ważności oferty,
 8. oświadczenie wykonawcy o prowadzeniu działalności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie zwierząt oraz innych przepisów szczególnych w tym zakresie,
 9. cenę oferty w wartości netto i brutto za:
 • przyjęcie zwierzęcia do schroniska (a w tym: wymagane szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne) w zł/sztukę
 • pobyt psa w schronisku w zł/dobę,
 • pobyt kota w schronisku w zł/dobę,
 • koszt sterylizacji w zł/sztukę,
 • koszt kastracji w zł/sztukę,
 • koszt trwałego oznakowania w zł/sztukę,
 • opłata abonamentowa za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska w zł/miesiąc – o ile jest przewidywana.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 25 kwietnia 2019r. godz. 15.30
   
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. V.
 2. Oferty złożone po  wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu usługi w zakresie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
XI. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. Z tytułu odstąpienia od umowy - w wysokości 1 000,00 zł.
 
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższe ceny za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 15:21:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 15:21:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24 08:39:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony