ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Gmina Trzciel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneDrukuj informację Zamówienie publiczne: Gmina Trzciel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Szczegóły informacji

Gmina Trzciel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne i UE

Nr UZP: 578331-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-10-16 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-10-16 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-09-30 przez

Treść:

Ogłoszenie nr 578331-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.
Gmina Trzciel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: operacja typu: ”Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22 , 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzciel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.trzciel.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzciel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.
Numer referencyjny: GI.271.04.2020.R.J.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przydomowych oczyszczalni w miejscowości Stary Dwór w ramach przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.”. I część zamówienia Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry (Zakres: sieć: W1-K1 i K1-W77 i dalej do hydrantu HP14 przed W123, przyłącza: GR5 i GR6) w zakresie: a) Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 160 mm: 2 575 m, b) Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 110 mm: 117 m, c) Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych o średnicy 32 mm: 6 m, d) Ilość przyłączy wodociągowych - 2 szt. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia. II część zamówienia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości Brójce w gminie Trzciel (Zakres: sieć: od S104 poprzez S103 i dalej S176 S do ist. Brójce dz. nr 451/2) bez odcinków wykonanych (S130 - T93 oraz S131 - S146) oraz przyłącza: P148 - P214 bez przyłączy wykonanych (P207 - P213)) w zakresie: a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 mm: 257 m, b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm: 4 061 m, c) Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160 mm: 1 328 m, d) Przepompownia ścieków – 1 szt. e) Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 57 szt. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia. III część zamówienia Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dwór w zakresie: a) Przydomowa oczyszczania ścieków na posesji nr 29 – 4 RLM, b) Przydomowa oczyszczania ścieków na posesji nr 18 – 8 RLM, Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232100-3
45232440-8
45232410-9
45111200-0
45232451-8
45232421-9
45232127-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-04-22
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2022-04-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: a) wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: Część I zamówienia: wykonaniu sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 1 000 m, Część II zamówienia: wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie grawitacyjnej i tłocznej) o długości sumarycznej nie mniejszej niż 1 500 m, Część III zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) wykonawca wykaże, że dysponuje w celu wykonania zamówienia osobą przewidywaną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - obowiązuje dla wszystkich trzech części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) zmiany w zakresie świadczenia w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:  konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,  zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ,  zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:  nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy,  opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,  usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,  zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,  gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,  niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,  z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zostało zaakceptowane przez zamawiającego,  zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ,  zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ,  działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku:  nadzwyczajnej zmiany stosunków przez co spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów zamawiającego i wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia,  zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego, podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy,  zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,  zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli powyższe zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę - zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę różnicy,  zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, f) zmiany podwykonawców, g) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców. h) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, i) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry (Zakres: sieć: W1-K1 i K1-W77 i dalej do hydrantu HP14 przed W123, przyłącza: GR5 i GR6) w zakresie: a) Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 160 mm: 2 575 m, b) Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 110 mm: 117 m, c) Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych o średnicy 32 mm: 6 m, d) Ilość przyłączy wodociągowych - 2 szt. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232100-3, 45111200-0, 45232451-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości Brójce w gminie Trzciel.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości Brójce w gminie Trzciel (Zakres: sieć: od S104 poprzez S103 i dalej S176 S do ist. Brójce dz. nr 451/2) bez odcinków wykonanych (S130 - T93 oraz S131 - S146) oraz przyłącza: P148 - P214 bez przyłączy wykonanych (P207 - P213)) w zakresie: a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 mm: 257 m, b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm: 4 061 m, c) Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160 mm: 1 328 m, d) Przepompownia ścieków – 1 szt. e) Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 57 szt. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8, 45232410-9, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dwór.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dwór w zakresie: a) Przydomowa oczyszczania ścieków na posesji nr 29 – 4 RLM, b) Przydomowa oczyszczania ścieków na posesji nr 18 – 8 RLM, Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45232421-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
--------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 08 października 2020r.
 
Znak sprawy: GI.271.04.2020.R.J.
 
 
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.
 
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
Pytanie 1:
Brakuje rysunku profili na odcinku od studni S146 do S103. Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
W załączeniu do wyjaśnień do SIWZ rysunek profili na odcinku od studni S146 do S103 – rys. 33a.
 
Pytanie 2:
Czy odcinki: S113-S115, S114-S118, S124-S132, S140-S131, T93-S138, są objęte przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź:
Odcinki: S113-S115, S114-S118, S124-S132, S140-S131, T93-S138, są objęte przedmiotem zamówienia.
 
Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, że sieć od studni S103 w kierunku miejscowości Łagowiec oraz w samej miejscowości Łagowiec jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S103 w kierunku miejscowości Łagowiec oraz w samej miejscowości Łagowiec jest poza zakresem przedmiotu zamówienia,
Pytanie 4:
Prosimy o wskazanie miejsca zakończenia przyłączy:
  1. Studzienka oznaczona symbolem P np. P148, zgodnie z rysunkami profili.
  2. Granica działki drogowej.
  3. Ostatnia studzienka przed budynkiem.
  4. Przyłącze aż do budynku.
Odpowiedź:
W załączeniu do wyjaśnień do SIWZ mapa poglądowa (2 pliki w formacie PDF) dla zakresu przedmiotu zamówienia związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości Brójce w gminie Trzciel, gdzie kolorem brązowym zostały zaznaczone fragmenty sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. Kolorem czerwonym na mapie zaznaczono fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych już zrealizowanych jak i nie będących w zakresie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo informujemy, że rzędne studzienek końcowych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej wynoszą: S130: 89,91/87,98, S131: 89,79/86/77 oraz S146: 89,04/85,15.
 
Ponadto w załączeniu do wyjaśnień do SIWZ pliki w formacie PDF (nie skanowany) z przedmiarami robót dotyczącymi budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry: plik przedmiar wodociąg Lutol Mokry 1 oraz plik przedmiar wodociąg Lutol Mokry 2.

Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
 
-----------------------------------------
Trzciel dnia 13 października 2020r.
 
Znak sprawy: GI.271.04.2020.R.J.
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
Pytanie 1:
Proszę o wskazanie lokalizacji 67 kpl. zasuw śr.80 mm na sieci wodociągowej zgodnie z przedmiarem wodociąg Lutol Mokry 1 poz.14
Odpowiedź:
W ramach zakresu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry będącej przedmiotem niniejszego postępowania należy przewidzieć 14 kompletów zasuw śr. 80 mm. W związku z powyższym w załączeniu do wyjaśnień do SIWZ skorygowany w pozycji 14 przedmiar robót – wodociąg Lutol Mokry 1.
Pytanie 2:
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na odcinku S104-S145 kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź:
W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości Brójce w gminie Trzciel należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na odcinku S104-S145 – pozycje 22 i 23 przedmiaru robót.
Pytanie 3:
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać przyłącze energetyczne do przepompowni? Jeśli tak to jakiej długości?
Odpowiedź:
Obecnie w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości Brójce w gminie Trzciel nie znajduje się wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni. Przyłącze energetyczne zostanie wykonane w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez właściwy zakład energetyczny na podstawie wniosku przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych.
Pytanie 4:
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.10.2020 ze względu na duży zakres zadania oraz potrzebę weryfikacji terenu budowy oraz zapisów projektu budowlanego podczas wizji lokalnej. Dodatkowo ze względu na obecne warunki i ograniczenia wydłużają się terminy otrzymania ofert na materiały będące w zakresie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 21.10.2020r. godz. 12.00.
Pytanie 5:
W dokumentacji projektowej Zamawiający wskazał szczegółowe wymagania dotyczące zasuw kołnierzowych. Przedmiotowe wymagania spełniają na dzień dzisiejszy wyłącznie zasuwy typu „E2” produkowane przez firmę HAWLE. W szczególności powyższe dotyczy wymogu możliwości wymiany o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, cyt: „wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego; trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem  i  scalonym  kołnierzem  trzpienia;  uszczelnienie  trzpienia  o-ringowe,  strefa  oringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, z możliwością wymiany o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy; korek uszczelniający wykonany  z  mosiądzu  prasowanego  zabezpieczony  specjalnym  pierścieniem  przed  wykręceniem”. Powyższe zapisy ograniczają możliwość doboru armatury innego producenta i co wpływa na podwyższenie wartości zamówienia.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu zasuw kołnierzowych, np. produkcji AVK lub HAWLE lecz typ „E1”? W załączeniu przekazujemy karty katalogowe obu producentów.
Odpowiedź:
Opisane zasuwy kołnierzowe w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Projekcie Technicznym w ramach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry nie wskazują jedynie na jednego producenta. Według wiedzy Zamawiającego parametry opisane w dokumentacji spełnia co najmniej trzech producentów armatury (np. Jafar, AVK, Hawle), co nie znaczy że Zamawiający nie dopuszcza zasuw kołnierzowych innych producentów (o których nie posiada wiedzy) spełniających wymogi stawiane w dokumentacji projektowej. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zsuw innych niż opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Projekcie Technicznym.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji dotyczące stosowania teleskopowych przedłużaczy trzpienia zasuwy ze wskaźnikiem otwarcia? Nie jest to powszechne rozwiązanie ponieważ obudowy teleskopowe wyposażone we wskaźnik otwarcia kilkukrotnie przewyższają wartość samych zasuw. Prosimy dopuszczenie obudów teleskopowych bez wskaźnika otwarcia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji dotyczące stosowania teleskopowych przedłużaczy trzpienia zasuwy ze wskaźnikiem otwarcia w ramach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry. Ten typ urządzenia jest praktyczniejszy na etapie eksploatacji sieci wodociągowej i zdaniem Zamawiającego nie podraża on tak wartości zasuw jak sugeruje się w zadanym pytaniu.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji dotyczące konieczności stosowania skrzynek ulicznych do zasuw sieciowych z możliwością regulacji wysokości (skrzynki teleskopowe)? Nie jest to rozwiązanie niezbędne do prawidłowej zabudowy skrzynki, dlatego powszechnie stosuje się skrzynki uliczne o stałej wysokości. Zastosowanie skrzynek teleskopowych znacznie podnosi wartość zamówienia. Prosimy o dopuszczenie skrzynek ulicznych o stałej wysokości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji dotyczące stosowania skrzynek ulicznych do zasuw sieciowych z możliwością regulacji wysokości (skrzynki teleskopowe) w ramach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Lutol Mokry. Powyższe uwarunkowane jest tym, że większość sieci przebiega w części pasa drogowego nieutwardzonego i zastosowanie skrzynek teleskopowych umożliwia ich regulację w przypadku utwardzenia drogi do poziomu nowej nawierzchni, a nie spowoduje konieczności jej wymiany lub wykonania stosownych robót ziemnych.
Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.
Modyfikacja dotyczy:
Przedłuża się termin składania ofert w postępowaniu do dnia 21.10.2020r. godz. 12.00. Termin otwarcia ofert w dniu 21.10.2020r. godz. 12.15.
Powyższe zmiany SWIZ są wiążące dla wszystkich wykonawcó

Załączniki