ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce - etap IIIDrukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce - etap III

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce - etap III

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2013-09-17 15:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-09-17 15:45:00

Ogłoszono dnia: 2013-08-30 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 30.08.2013r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej
w miejscowości Brójce – etap III. ”
 

Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00. 
Przedmiotem inwestycji jest wykonywanie robót polegających na: 
a. budowa przepompowni ścieków PS nr 1 na działce nr 143 w Brójcach z zagospodarowaniem i monitoringiem.
b. budowa przepompowni ścieków PS nr 2 na działce nr 326/1 (rejon boiska) w Brójcach z zagospodarowaniem i monitoringiem,
c. wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 319 m, w tym przykanaliki do granicy posesji mieszkańców,
d. wykonanie rurociągów tłocznych o długości 664 m.

zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej. 
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osoby posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
1. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
5. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
 
 Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 619 988,50 zł  
Brutto: 762 585,86 zł
 
Termin realizacji usługi: od 23 września 2013r. do 31 lipca 2014r.
Pisemne oferty z podaniem:
a. pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
b. ceny oferty w wartości netto i brutto,
c. wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
d. terminu realizacji usługi,
e. terminu płatności za usługę,
f. akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
g. terminu ważności oferty,

należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce – etap III.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 17 września 2013r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony