ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel.”

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00186347/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-05-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-05-10 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-04-21 przez

Treść:

2023/BZP 00186347/01
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.04.2023
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-414ad209-df7a-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00186347
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029601/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-414ad209-df7a-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;
- poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
 przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;
 poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3. Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Dopuszcza się komunikację pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej poprzez skrzynkę mailową
Wykonawcy i skrzynkę mailową Zamawiającego urzad@trzciel.pl.
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówieni oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, urzad@trzciel.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@trzciel.pl lub
korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel.” prowadzonym w trybie
podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.05.2023.R.J.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa inteligentnego systemem zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wodomierze z funkcją akustycznego
wykrywania wycieków, wodomierze ultradźwiękowe, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieszczelności oraz
bilansowania stref umożliwiającego uregulowanie gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do
rozliczania zużycia wody oraz wdrożenie aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci opartego o technologie IoT
oraz sztucznej inteligencji. Elementy systemu (wszystkie elementy dostarczone w ramach zamówienia muszą być
fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania):
1. Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowaną funkcją akustycznego wykrywania wycieków DN20, DN25 oraz
wodomierzy ultradźwiękowych DN50 na sieci wodociągowej obejmującą odcinki od przyłącza po rury dystrybucji wody na
terenie miejscowości: Brójce, Lutol Suchy, Łagowiec i Stary Dwór.
2. Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych DN15, dla odbiorców wody w lokalach mieszkalnych na terenie miejscowości:
Brójce, Lutol Suchy, Łagowiec i Stary Dwór.
3. Dostawa strefowych wodomierzy ultradźwiękowych DN80 dających możliwość przeprowadzenia kalkulacji bilansu wody w
wyznaczonych strefach.
4. Dostawa urządzeń radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie miejscowości: Brójce, Lutol Suchy,
Łagowiec i Stary Dwór.
5. Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy połączonego z urządzeniami do odczytu i
gromadzącego przesyłane przynajmniej raz na dobę dane.
6. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do wizualizacji miejsc potencjalnych strat wody – wycieków na terenie
miejscowości: Brójce, Lutol Suchy, Łagowiec i Stary Dwór.
7. Dostawa i uruchomienie oprogramowania w języku polskim do kalkulacji bilansu dostaw wody (kalkulacji potencjalnych
start wody) w utworzonych strefach na terenie miejscowości: Brójce, Lutol Suchy, Łagowiec i Stary Dwór.
8. Szkolenia pracowników/osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych
systemów/programów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 1 został zwarty w załączniku do SWZ pn. „Opis przedmiotu
zamówienia część 1.”.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, usług i robót budowlanych, tzn. zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, w tym dostawą i montażem wodomierzy, systemów radiowego odczytu wodomierzy oraz strat wody oraz prac
związanych z pracami przygotowawczymi, i ziemnymi, odwodnienia o wartości do 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona
potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu ograniczenia
strat wody poprzez uregulowanie gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do rozliczania
zużycia wody oraz wdrożenie aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 2 został zwarty w załączniku do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia część 2.”.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Montaż inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu ograniczenia strat wody poprzez uregulowanie
gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do rozliczania zużycia wody oraz wdrożenie
aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci.
1. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowaną funkcją akustycznego wykrywania wycieków DN20, DN25 oraz
wodomierzy ultradźwiękowych DN50 na sieci wodociągowej obejmującą odcinki od przyłącza po rury dystrybucji wody na
terenie miejscowości: Brójce, Lutol Suchy, Łagowiec i Stary Dwór. Wodomierze mają być zamontowane na przyłączach u
odbiorców wody.
2. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych DN15, dla odbiorców wody w lokalach mieszkalnych na terenie miejscowości:
Brójce, Lutol Suchy, Łagowiec i Stary Dwór.
3. Montaż strefowych wodomierzy ultradźwiękowych DN80 dających możliwość przeprowadzenia kalkulacji bilansu wody w
wyznaczonych strefach. Montaż w studniach wodomierzowych i na stacji uzdatniania wody.
4. Montaż urządzeń radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie miejscowości: Brójce, Lutol Suchy,
Łagowiec i Stary Dwór.
III część zamówienia została podzielona na dwa zdania:
Zadanie 1 - Wymiana wodomierzy w budynkach i lokalach mieszkalnych
Zadanie 2 - Wymiana wodomierzy w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 3 został zwarty w załączniku do SWZ pn. „Opis przedmiotu
zamówienia część 3.” oraz w przedmiarach robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, usług i robót budowlanych, tzn. zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, w tym dostawą i montażem wodomierzy, systemów radiowego odczytu wodomierzy oraz strat wody oraz prac
związanych z pracami przygotowawczymi, i ziemnymi, odwodnienia o wartości do 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona
potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
I część zamówienia:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę wodomierzy ultradźwiękowych z systemem automatycznego odczytu
wodomierzy w ilości co najmniej 500 szt.
III część zamówienia:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie – wykonał usługi w zakresie montażu co najmniej 500 szt. wodomierzy w ciągu jednego roku w domach
jednorodzinnych, domach wielorodzinnych, zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego – załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy I części zamówienia,
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ - dotyczy III części zamówienia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania według załącznika nr 2a do SWZ.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według załącznika nr 2b do SWZ
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni Wykonawcy,
określające zakres jaki wykona każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym wg załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 11 ust. 2 pkt b - d SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a) I część zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
b) II część zamówienia: wadium nie jest wymagane
c) III część zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Lubuski Bank
Spółdzielczy Międzyrzecz nr 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009 z dopiskiem „wadium”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postaci
elektronicznej.
5. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą.
6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia
albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia
albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach
umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do
SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2
SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniej niż 2,00% kwoty brutto
określonej w ofercie wykonawcy.
2. Zaliczka stanowi wkład własny Zamawiającego wskazany we wstępnej promesie dotyczącej
dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych nr
3PGR/2021/2188/PolskiLad
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w
przypadkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących
załącznik nr 7a, 7b i 7c do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-10 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-08
-----------------------------
--------------------
------------
--------------------
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony