ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ..

Termin składania ofert / wniosków: 2013-01-24 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-01-11 przez Marcin Cichowski

Treść:

Trzciel dnia 11.01.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
„Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem inwestycji jest wykonywanie robót polegających na:
SUW w Trzcielu:
a)Stacja uzdatniania wody obejmująca technologię uzdatniania wody, a w tym: instalacje i urządzenia związane z uzdatnianiem wody i tłoczeniem jej do sieci wodociągowej i rozdzielnia technologiczna ze sterowaniem pracą stacji uzdatniania wody.
b)Nowy zbiornik wody czystej z fundamentem i ociepleniem
c)Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody
d)Budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego
e)Instalacje wewnętrzne zbiornika wyrównawczego i rurociągi zewnętrzne technologiczne (studnie – stacja wodociągowa, zbiornik – odstojnik popłuczyn)
f)Kanalizacja wewnętrzna w obrębie budynku kontenerowej stacji
SUW w Chociszewie:
a)Stacja uzdatniania wody obejmująca technologię uzdatniania wody, a w tym: instalacje i urządzenia związane z uzdatnianiem wody i tłoczeniem jej do sieci wodociągowej i rozdzielnia technologiczna ze sterowaniem pracą stacji uzdatniania wody
b)Roboty ogólnobudowlane - remont budynku
c)Nowy zbiornik wody czystej  V=100m3
d)Rurociągi technologiczne wod. – kan. międzyobiektowe (studnie – stacja uzdatniania wody - zbiornik – odstojnik popłuczyn)
e)Zagospodarowanie terenu ujęcia i stacji uzdatniani wody (ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, zieleń)
f)Instalacje elektryczne (oświetlenia, siły i sterowania), oświetlenia terenu, odgromowe i wyrównawcze
g)Montaż rozdzielnic i agregatu prądotwórczego
h)Instalacja GPRS (sterownik mikroprocesorowy, monitoring i wizualizacja).
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1.Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2.Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3.Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
4.Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
5.Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 1 561 034,89 zł 
Brutto: 1 920 072,91  zł
Termin realizacji usługi: od 28 stycznia 2013r. do 31 października 2013r.
Pisemne oferty z podaniem:
a) pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
b)ceny oferty w wartości netto i brutto,
c)wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
d)terminu realizacji usługi,
e)terminu płatności za usługę,
f)akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
g)terminu ważności oferty,
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 24 stycznia 2013r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.
Załączniki:
Przedmiary
 

Załączniki

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu (PDF, 158.6 KiB) Data publikacji: 2013-01-23 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-23 | odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2013-02-24 | Trzciel dnia 23 stycznia 2013r.   Znak sprawy: GI.271.14.2012.R.J.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:   „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”   wybrano ofertę nr 2 tj.   Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92 64-100 Leszno   Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów
  wg przyjętych kryteriów oceny tj. CENA – 100%   Cena oferty netto: 1 561 034,89 zł Cena oferty brutto: 1 920 072,91 zł   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty: OFERTA NR 1 – WIMAR SP. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo OFERTA NR 2 – Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno OFERTA NR 3 – INTERKIS AQUA Technologie Uzdatniania Wody, ul. Czyżewskiego 38,
  80-336 Gdańsk OFERTA NR 4 - WODROPOL S.A., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław OFERTA NR 5 – ENVIROTECH spółka z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań OFERTA NR 6 – H2Optim Sp. z o.o., Spółka komandytowa, ul. Kwarcowa 2, 62-002 Suchy Las OFERTA NR 7 – Eko Wodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin OFERTA NR 8 – Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o., ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań OFERTA NR 9 – P.T.H.U. HYDRO – MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139,
  63-200 Jarocin OFERTA NR 10 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO – MET H. Kobusiński
  i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wielkopolski OFERTA NR 11 - BLANCA PLUS Sp. z o.o., ul. Wąska 1, 05-552 Wola Mrokowska OFERTA NR 12 – Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów Sp. z o.o. Dychów 6a,
  66-626 Dychów OFERTA NR 13 – PHU „HYDROTERM” M. Dobroskok, M. Krzeszowski Sp. jawna,
  ul. Przemkowska 55, 59-101 Polkowice OFERTA NR 14 – Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o., Perzyce 46, 63-760 Zduny OFERTA NR 15 – MONREM E. Szamałek, M. Wiciejewski, Sp. J, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań   Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.  
  Nr oferty Punktacja w kryterium – Cena 100% Łączna punktacja
  1 74 pkt 74 pkt
  2 100 pkt 100 pkt
  3 - -
  4 95 pkt 95 pkt
  5 87 pkt 87 pkt
  6 67 pkt 67 pkt
  7 81 pkt 81 pkt
  8 94 pkt 94 pkt
  9 96 pkt 96 pkt
  10 93 pkt 93 pkt
  11 - -
  12 92 pkt 92 pkt
  13 70 pkt 70 pkt
  14 96 pkt 96 pkt
  15 79 pkt 79 pkt
      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
  1. INTERKIS AQUA Technologie Uzdatniania Wody, ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk (oferta nr 3) - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ oferta została odrzucona ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tzn. nie załączono:
  1. aktualnego dokumentu dotyczącego potwierdzenia niepodlegania wykluczenia wykonawcy w postępowaniu wymaganego w pkt 6.h Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzn. „Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”,
  2. aktualnego dokumentu dotyczącego potwierdzenia niepodlegania wykluczenia wykonawcy w postępowaniu wymaganego w pkt 6.i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzn. „Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  1. BLANCA PLUS Sp. z o.o., ul. Wąska 1, 05-552 Wola Mrokowska (oferta nr 11) - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ oferta została odrzucona ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tzn. nie załączono:
  1. aktualnego dokumentu dotyczącego potwierdzenia niepodlegania wykluczenia wykonawcy w postępowaniu wymaganego w pkt 6.i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzn. „Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
    Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie dotyczy   Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 04 luty 2013r.  
« powrót do poprzedniej strony