ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00140875

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-20 14:00:00

Miejsce złożenia oferty: sekretariat UM Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2

Ogłoszono dnia: 2021-08-02 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
 
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60ac0eee-f123-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140875
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006006/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Trzciel.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.trzciel.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniporlal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, adres e-mail: urzad@trzciel.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. gov.pl/wps/portal
 poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji – z wyłączeniem
składania ofert – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz
do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty
elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
6. Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące
znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń (nie dotyczy składania ofert), wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia lub postępowania. Zamawiający dopuszcza również możliwość
komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na
adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt. 9 powyżej adres email (nie dotyczy składania oferty).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-
320 Trzciel, urzad@trzciel.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez email: dpo@trzciel.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska
22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.” prowadzonym w trybie
podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.01.2021.R.J.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich
zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel.
Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na
terenie Gminy Trzciel obejmuje:
1) Selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania
umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel) następujących
frakcji odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) przeterminowanych leków,
c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
d) elektrycznych i elektronicznych wraz ze sprzętem AGD,
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – gruz budowlany,
f) zużytych opon,
g) odpadów zielonych,
h) papieru i tektury,
i) szkła w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
j) tworzywa sztucznego,
k) opakowań wielomateriałowych,
l) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.
2) Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach aptecznych w
Trzcielu i w Brójcach oraz przychodniach zdrowia w Trzcielu i w Brójcach, oraz wyposażenie do
dnia 01 października 2021r. punktów w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania
przeterminowanych leków o pojemności min. 50 l.
3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio ze wszystkich
nieruchomości zamieszkałych i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków w
sposób, zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875).
Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium K1: cena – 60%.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za
realizację całego przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i podanej w ofercie.
K1 = (C min / C x) x 60 pkt
gdzie:
K1 - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium CENA
C min - minimalna cena (wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia) zaoferowana w
postępowaniu,
C x - cena (wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia) badanej oferty.
2. Kryterium K2: termin płatności faktury – 20 %.
 0 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 7 dni od dnia otrzymania,
 10 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 14 dni od dnia otrzymania,
 15 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 21 dni od dnia otrzymania,
 20 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania,
W przypadku gdy w ofercie zostaną podane terminy inne niż zakreślone powyżej punktacja będzie
przyznawana w następujący sposób:
 0 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 1-13 dni od dnia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
otrzymania,
 10 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 15-20 dni od dnia
otrzymania,
 15 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 22-29 dni od dnia
otrzymania,
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2013r. Poz.403).
3. Kryterium K3: Czas reakcji na reklamację – 20%
Czas reakcji na reklamacje dotyczący stwierdzonego i udokumentowanego nieodebrania odpadów z
nieruchomości zamieszkałej:
Czas reakcji na reklamację do 1 dnia roboczego: 20 pkt.
Czas reakcji na reklamację do 2 dni roboczych: 10 pkt.
Czas reakcji na reklamację do 3 dni roboczych: 5 pkt.
Czas reakcji na reklamację powyżej 3 dni roboczych: 0 pkt.
Ocena każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych
kryteriów: S = K1 + K2 + K3
Najkorzystniejszą będzie oferta, która łącznie otrzyma największą ilość punktów według przyjętych
kryteriów oceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
 
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (BDO), o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j.Dz.U z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców
składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu
zamówienia. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) zdolności zawodowe (w zakresie wykonanych usług)
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) zdolności techniczne (w zakresie potencjału technicznego)
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• zapewnienia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo transportowej, tj.
posiada bazę magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Trzciel lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy gminy Trzciel, na terenie do którego posiada tytuł prawny,
• dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w
ilości:
 co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
 co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
 co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z
poźn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania następującymi
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
zasobami
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy
załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. Pełnomocnictwo
składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 2a do
SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 2b do
SWZ (wypełnia podmiot trzeci - załączyć w przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby).
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów, wg załącznika nr 4 do SWZ (wypełnia podmiot trzeci - załączyć w przypadku
poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę
składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy
spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 14.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
pkt. 14.2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
 
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo Zamówień́ Publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość́
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
Dopuszcza się dokonywanie zmian w umowie na następujących warunkach:
1) W zakresie zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez
podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
niezmienne, za okres po wejściu w życie zmiany,
b) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w
tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych wpływających na sposób realizacji
umowy w sposób i w zakresie wynikającym z przepisów,
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia
i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
2) W zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana terminu nastąpi o okres
działania siły wyższej oraz czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania,
b) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego. Zmiana terminu o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu
społecznego.
3) Dopuszcza się możliwość zmiany umowy ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane
epidemią koronawirusa w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz.374 z późn.zm.).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
 
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem ESP: /5inh1w2t9e/skrytka znajdująca się na
platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140875 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
------------------------------------------------
-----------------------

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-09 16:15:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-09 16:19:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-15 10:45:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
810 raz(y)