ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-27 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-27 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat UM Trzciel, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2021-09-10 przez

Załączniki