ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-27 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-27 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat UM Trzciel, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2021-09-10 przez

Treść:

Trzciel dnia 10.09.2021r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j.  Dz.U. z 2021r. poz. 1129).  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia jest wykonanie instalacji nawadniania boiska piłkarskiego zlokalizowanego na działce nr 66/2 obręb II w Trzcielu składającego się z 24 zraszaczy oraz systemu doprowadzającego wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiącym załączniki do opisu zapytania ofertowego), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 05 listopada 2021 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
27 września 2021r. do godz. 1300 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 10.09.2021r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana
w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia.
---------------------------------------
Trzciel dnia 22.09.2021r.
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Gmina Trzciel informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w formie zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021r. na:
 
„System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu.”
 
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
 
Pytanie 1
Proszę o podanie lokalizacji sterownika względem boiska piłkarskiego?  
Odpowiedź:
Przewidywana lokalizacja sterownika zgodnie z mapą będącą załącznikiem do odpowiedzi do zapytania ofertowego. Dopuszcza się inną lokalizację sterownika w zależności czy sterownik będzie w szafce lub w studzience systemowej pod warunkiem, że nie będzie znajdować się
w strefie wybiegu dla sportowców.
 
Pytanie 2
Czy doprowadzone jest źródło zasilania do sterownika nawadniania?
Odpowiedź:
Źródło zasilania nie jest doprowadzone do sterownika. Należy zasilić sterownik z budynku szatni (lokalizacja na dołączonej mapie).
 
Pytanie 3
Czy montaż sterownika lub podłączenie do źródła wody wiąże się z wykonaniem jakichkolwiek przepustów (bieżnia, asfalt)?
Odpowiedź:
Nie. Należy wykonać przejście metodą wykopową pod bieżnią szlakową na szerokości około 8 m. Bieżnię należy odtworzyć w miejscu wykopu.
 
Pytanie 4
Proszę o podanie parametrów źródła wody oraz lokalizacji źródła wody względem boiska piłkarskiego?
Odpowiedź:
Źródłem wody dla systemu nawadniania ma być istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 110mm (lokalizacja na dołączonej mapie) o ciśnieniu wody 3,4 atmosfery.
 
Pytanie 5
Proszę o informacje o ilości elektrozaworów (sekcji) uwzględnionych w zaprojektowanym systemie nawadniania?
Odpowiedź:
Ilość elektrozaworów uzależniona będzie od typu zraszacza zastosowanego przez Wykonawcę. Zamawiający nie stawia wymagań, co do parametrów pracy systemu nawadniania. Ilość zaworów może być niezależna od ilości sekcji pracy. System nawadniania należy wykonać w taki sposób aby przy podanych parametrach zasilania z sieci wodociągowej zapewnić pełne pokrycie podlewania murawy boiska.
 
Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni w miejscach wykopów na boisku piłkarskim?
Odpowiedź:
Tak. Dopuszcza się odtworzenie murawy w systemie trawy z rolki lub odtworzenie z darni.
 
Pytanie 7
Czy Zamawiający zagospodaruje nakład z wykopu we własnym zakresie? Gdzie należy składować nadmiar ziemi z wykopu?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru ziemi z wykopu na działce
nr ewidencyjny 66/2 gdzie zlokalizowane jest boisko.
 
Powyższe odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki