Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie.”

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-10-20 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-10-20 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2022-10-11 przez

Treść:

Trzciel dnia 11.10.2022r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w Chociszewie na odcinku 70 m na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w obrębie przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 367 relacji Zbąszynek – Gorzów Wlkp. działki nr ewidencyjny: 536 i 547/3.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. roboty przygotowawcze,
  2. podbudowy,
  3. nawierzchnie,
  4. roboty wykończeniowe,
  5. elementy ulic,
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót oraz w projekcie zagospodarowania terenu (stanowiącymi załączniki do zapytania) w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
Dopuszcza się zmianę technologii wykonania drogi w następujący sposób:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 7cm:
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm o gr. 25cm
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 23 grudnia 2022 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia 20 października 2022r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 11.10.2022r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
----------------------------------
Trzciel dnia 21.10.2022r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11.10.2022r. na:
 
„Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda
64-214 Chobienice nr 12 
 
Kwota oferty:
Netto: 123 639,69 zł 
Brutto: 152 076,82 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
FUBO Napierała Dagmara, 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 89
200 570,65 zł
2
Zakład Grzegorz Buda, 64-214 Chobienice nr 12
152 076,82 zł
 

Załączniki