Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2023r.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-06-07 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-06-07 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2023-05-24 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 24.05.2023r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2023r.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i zdeponowanie na składowisku wyrobów zawierających azbest z następujących nieruchomości:
Lp.
Adres nieruchomości
 
Zakres prac
 
Ilość wyrobów zawierających azbest
m2
Mg
1
2
3
4 5
1.
Budynki gospodarcze w miejscowości Siercz nr 19
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
273
4,641
2.
Budynki gospodarcze w miejscowości Trzciel, ul. Mickiewicza 19
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
40
0,680
3.
Miejscowość Świdwowiec nr 19
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
115
1,955
4.
Miejscowość Panowice nr 5
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
2
0,034
5.
Miejscowość Trzciel,
ul. Plac Wolności 18
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
150
2,550
6.
Miejscowość Sierczynek nr 16
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
18
0,306
7.
Miejscowość Sierczynek nr 42
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
200
3,400
8.
Miejscowość  Łagowiec nr 47
 
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
120
2,040
9.
Miejscowość Sierczynek nr 17
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
535
9,095
10.
Miejscowość Brójce,
ul. Młyńska 5
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
107
1,819
11.
Miejscowość Sierczynek nr 38
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
100
1,700
12.
Miejscowość Trzciel,
ul. Plac Zjednoczenia Narodowego 12
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
105
1,785
13.
Miejscowość Trzciel,
ul. Główna 16
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
14.
Miejscowość Chociszewo nr 52
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
15.
Miejscowość Trzciel,
ul. Mickiewicza 11/8
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
20
0,340
 
RAZEM
 
1 845 m2
31,365 Mg
 
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany opisie do zapytania ofertowego z dnia 24.05.2023r. (stanowiącego załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz  sposobu oceny ofert.
 
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.                                     
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia 07 czerwca 2023r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2023r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2023r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 24.05.2023r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia, zaoferowania w ofercie ceny za usunięcie azbestu w zakresie: rozbiórki pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem lub materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu, na poziomie uniemożliwiającym Gminie Trzciel pozyskanie maksymalnego dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW (maksymalny poziom ceny brutto: 700,00 zł/Mg) lub z innego ważnego powodu.
------------------

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-24 10:27:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-24 10:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-23 14:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
538 raz(y)