ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 33391 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-03-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-03-10 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat)..

Ogłoszono dnia: 2014-02-19 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel.
Numer ogłoszenia: 33391 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 80 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel w miejscowościach: Bieleń, Jasieniec, Lutol Mokry, Rybojady, Siercz, Sierczynek, Świdwowiec i Żydowo typu roślinno-stawowego złożone z: osadnika, przepompowni ścieków, filtru roślinnego oraz denitryfikacyjnego złoża korzeniowego, które będą przeznaczone do unieszkodliwiana ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji. W zakresie budowy naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel należy wykonać: a) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 RLM - 26 szt. b) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 6 RLM - 32 szt. c) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 8 RLM - 11 szt. d) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 RLM - 4 szt. e) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 12 RLM - 2 szt. f) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 RLM murek - 1 szt. g) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 RLM rewizja - 1 szt. h) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 RLM studnia chłonna - 1 szt. i) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 6 RLM rewizja - 1 szt. j) naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków 12 RLM dwa domy - 1 szt. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacje techniczno - budowlane (stanowiące załączniki do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiary robót (stanowiące załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co opisanych w przedmiocie zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.25.21.27-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonawca musi wykazać, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo oraz w terminie ukończył, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdzającego spełnienie warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia tzn. wykonawca musi wykazać dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, jedną osobą przewidywaną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do ofertyakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdzającego spełnienie warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) Jeżeli zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania elementu przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć i co nie wynikało z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji, b) Jeżeli wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji, c) Jeżeli w trakcie realizacji wystąpiła potrzeba wykonania robót zamiennych spowodowanych: - obniżeniem kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji obiektu, - poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót, - podniesieniem wydajności urządzeń, - podniesieniem bezpieczeństwa, - usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu, - zastosowaniem lepszych materiałów budowlanych lub technologii wykonania robót dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia oraz zmianę należnego wykonawcy wynagrodzenia. Roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie wartości czynników produkcji określonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz cen materiałów na podstawie faktur ich zakupu. Wynagrodzenie podstawowe wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartości robót, które podlegają zamianie określoną w kosztorysie ofertowym. d) Na skutek działania siły wyższej zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia, e) Rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy przez Zamawiającego i w konsekwencji stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, f) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co będzie miało wpływ na jakość wykonanych robót i skutkowało będzie zmianą terminu wykonania robót, g) W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym, h) W pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, i) W wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego PROW na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-19 14:52:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-19 15:32:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 10:18:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6703 raz(y)