Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-08-14 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-07-30 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 30.07.2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję mieszkalną na działkach 117 i 118 zlokalizowanych w Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9  - etap I: ŚDS w Trzcielu - parter.”
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż kompletnego hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych o następującej charakterystyce technicznej (poniższe parametry i dane lub równoważne):
 1. przeznaczenie – osobowy,
 2. rodzaj napędu – hydrauliczny,
 3. udźwig – Q = 1 000 kg,
 4. sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorczość w dół,
 5. prędkość jazdy – min. 0,5 m/s,
 6. ilość przystanków – 4,
 7. ilość drzwi przystankowych – 4,
 8. wysokość podnoszenia – około 8,6 m,
 9. głębokość podszybia – min. 1 200 mm
 10. wysokość nadszybia – min. 3 400 mm,
 11. wymiary szybu – 1 880 x 2 630 mm,
 12. położenie maszynowni – prefabrykowana typ F,
 13. kabina – przelotowa,
 14. wymiary kabiny – 1 100 x 2 100 mm,
 15. wymiary drzwi (bez progów) – 900 x 2 000 mm,
 16. temperatura pracy dźwigu – min. 5oC do 40 oC,
 17. zasilanie prąd 3-faz. 3x400V AC poj. Faza 230V AC,
 18. ułożenie płytek ceramicznych na podłodze w szybie wraz z cokolikami,
 19. drzwi kabinowe – automatyczne otwierane teleskopowo z materiału np. Polimod 85 lub równoważny, wyposażone w system ochrony wejścia – kurtyna świetlna,
 20. drzwi przystankowe – automatyczne otwierane teleskopowo z materiału np. Polimod 85 lub równoważny,
 21. napęd drzwiowy – regulowana płynnie prędkość otwierania i zamykania drzwi,
 22. ze stali nierdzewnej
 23. poręcze - okrągłe ze stali nierdzewnej usytuowane na dwóch ścianach na wysokości 900 mm,
 24. podłoga kabiny – wykładzina dwuwarstwowa DUO z górną warstwą ścieralną min. 0,7 mm przezroczystą, o najwyższym stopniu ścieralności, antypoślizgowa,
 25. oświetlenie kabiny – pośrednie,
 26. lustro ½ ściany,
 27. telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu (połączenie z pogotowiem dźwigowym bezpośrednio z kabiny dźwigu – w tym celu do maszynowni należy doprowadzić przewody telefoniczne),
 28. kaseta dyspozycji – umieszczona po środku ściany bocznej kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych (pismo Braille’a) i informacją głosową, ciekłokrystaliczny wyświetlacz zawierający kierunki jazdy i położenie kabiny w szybie, z przyciskiem otwierania i zamykania drzwi,
 29. kaseta wezwań – w ościeżnicy drzwi na wysokości od 800 mm do 1 200 mm w odległości nie mniejszej niż 500 mm od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych (pismo Braille’a) i informacją głosową, przyciskami podświetlanymi, piętrowskazywaczem oraz strzałkami kierunku jazdy,
 30. wyposażenie dodatkowe: awaryjny zjazd z otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania, 2 - godzinne awaryjne oświetlenie kabiny, system komunikacji głosowej zgodnie z EN81-28.
Zamontowany dźwig osobowy winien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zmian.), a w szczególności zapisy dotyczące przystosowania urządzenia dla osób niepełnosprawnych i jego montażu w budynkach użyteczności publicznej oraz wymagania jakie stosowane są dla tego typu urządzeń przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków, którego dofinansowane jest przedsięwzięcie. Parametry funkcjonalne i techniczne dźwigu osobowego winny być zgodne z normą PN-EN 81.2.2002.
 
III. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa.
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać łącznie z uruchomieniem urządzenia a w tym:
 1. podłączeniem energetycznym dźwigu osobowego do rozdzielnicy TW zasilającej instalacje windy,
 2. wykonaniem dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego,
 3. doprowadzeniem w imieniu Zamawiającego, do zarejestrowania dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego,
 4. uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do ruchu urządzenia będącego przedmiotem umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
 1. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
 1. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,
 2. wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania robót,    
 3. przejęcia, zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsca prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót na koszt własny,
 4. odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót,
 5. urządzenia terenu robót we własnym zakresie i na własny koszt, w tym organizację niezbędnych mediów,
 6. zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie robót oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
 7. zabezpieczenia terenu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
 8. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,
 9. utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,
 10. wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 11. wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
 12. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
 13. odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,
 14. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,
 15. zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia.
 16. wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,
 17. przeszkolenia wskazanych przez zamawiającego osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej windzie,
 18. naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,
 19. innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,
 20. uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
 21. przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym przez wykonawcę zamawiającemu przedmiotu umowy.
5. Serwis w okresie gwarancji.
 1. Wykonawca będzie w okresie trwania gwarancji będzie przeprowadzał co 30 dni przeglądy serwisowe niezbędne do prawidłowego działania dźwigu lub w innych terminach według instrukcji konserwacji producenta dźwigu. Fakt dokonania każdorazowego przeglądu potwierdzi osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Osoba ta dokona odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
 2. Niezależnie od serwisów wykonawca w okresie gwarancji przeprowadzi wszystkie niezbędne próby i sprawdzenia instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Z każdego takiego działania wykonawca przedstawi protokół podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
 3. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania urządzenia do badań okresowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego i reprezentowanie zamawiającego podczas tych kontroli
 4. Wszelkie czynności związane z serwisowaniem urządzenia dźwigowego w okresie gwarancji wykonawca wykona nieodpłatnie.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Rozpoczęcie – 01.09.2014r.
Zakończenie – 31.10.2014r.
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. cenę oferty w wartości netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
 5. termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 6. okres gwarancji,
 7. termin płatności,
 8. termin ważności oferty,
 9. podpis wykonawcy,
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych”.
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu / kopercie gwarantującej jej nienaruszalność na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 14 sierpnia 2014r. godz. 15.30
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
 2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. Kosztorys ofertowy lub wycena robót na wykonanie poszczególnych elementów objętych zakresem niniejszego zapytania ofertowego.
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom jedynie za pisemną zgodą zamawiającego.
 3. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
 4. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia i w konsekwencji stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
 
XII. UMOWA
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. za niewykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto,
 2. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za całkowite wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.

Załączniki:
1. Umowa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 08 sierpnia 2014r.
 
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Gmina Trzciel informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w formie zapytania ofertowego z dnia 30.07.2014r. na:
 
„Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję mieszkalną na działkach 117 i 118 zlokalizowanych w Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9  - etap I: ŚDS w Trzcielu - parter.”
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
Pytanie 1
Czy termin wykonania dźwigu można wydłużyć?
 
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie pkt II) zapytania. Ponieważ każdy producent ma charakterystyczne dla siebie oznaczenia typów maszynowni prefabrykowanych proszę o doprecyzowanie jakie parametry ma wyspecyfikowany przez Zamawiającego typ F?
 
Odpowiedź:
Typ F oznacza linię wymiarową tzn. szerokość 1000 mm, głębokość 650 mm i wysokość 2100 mm.
 
 Pytanie 3
Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jakim rodzajem materiału jest POLIMOD 85? Czy możliwe jest zastosowanie drzwi szybowych oraz kabinowych malowanych proszkowo?
 
Odpowiedź:
POLIMOD 85 jest rodzajem powłoki malarskiej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi szybowych oraz kabinowych malowanych proszkowo.
Pytanie 4
Czy zamawiający posiada rysunki przedmiotowego szybu dźwigowego? Jeżeli tak to proszę
o ich udostępnienie.
 
Odpowiedź:
W załączeniu do odpowiedzi na zapytania rysunki przedmiotowego szybu dźwigowego – wyciąg z dokumentacji projektowej.
 
Powyższe odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zapytania ofertowego.
 
Załączniki:
1.  załaczniki do odpowiedzi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzciel dnia 22.08.2014r.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30.07.2014r. na:
 
„Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję mieszkalną na działkach 117 i 118 zlokalizowanych w Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9  - etap I: ŚDS w Trzcielu - parter.”
 
informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.
 
Powód unieważnienia: w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 30.07.2014r. nie zostały uwzględnione wszystkie roboty potrzebne do zarejestrowania dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego tzn. otynkowanie, pomalowanie i oświetlenie szybu windowego, co uniemożliwia dopuszczenie do ruchu urządzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-30 15:37:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-30 15:37:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-22 15:07:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8546 raz(y)