Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-08-26 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: SekretariaT UM w Trzcielu – biuro nr 2, Urząd Miejski w Trzcielu ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2014-08-13 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 13.08.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
„Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
 
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 
Przedmiotem zamówienia jest remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej na działce nr 68/1 obręb II w Trzcielu.
 
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
 
1. Zagospodarowanie przystani kajakowej, a w tym:
 
a)  roboty przygotowawcze,
b) podbudowy,
c)  nawierzchnie,
d)  roboty wykończeniowe,
e)  elementy ulic,
f)  inne roboty.
 
2. Wykonanie elementów drogowych – parking i droga dojazdowa, a w tym:
 
a)  roboty przygotowawcze,
b) podbudowy,
c)  nawierzchnie,
d) elementy ulic.
 
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
 
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej – drogowej.
 
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
 
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
 
1.      Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2.      Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3.      Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
4.      Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
5.      Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
 
 
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
Szacowana wartość robót wynosi:
 
Netto: 239 716,15 zł 
Brutto: 294 850,86  zł
 
Termin realizacji usługi: od 01 września 2014r. do 19 grudnia 2014r.
 
Pisemne oferty z podaniem:
 
a) pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
b) ceny oferty w wartości netto i brutto,
c) wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
d) terminu realizacji usługi,
e) terminu płatności za usługę,
f) akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
g) terminu ważności oferty,
 
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
 
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel

do dnia 26 sierpnia 2014r. godz. 15.30
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
 
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki:
1. Przedmiar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 26.08.2014r.

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 13.08.2014r. na usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
„Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.
Powód unieważnienia: w dniu 25.08.2014r. zostało unieważnione postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem usługi nadzoru inwestorskiego.
Oferty złożone w postępowaniu zapytania ofertowego zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-13 11:15:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-13 11:15:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-27 13:33:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7640 raz(y)