ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa nadzoru inwestorskiego - Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ,,

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-07 15:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-07 15:35:00

Miejsce złożenia oferty: w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2, Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2014-09-24 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 24.09.2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
 
„Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
 
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem zamówienia jest remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej na działce nr 68/1 obręb II w Trzcielu.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
1. Zagospodarowanie przystani kajakowej, a w tym:
 1. roboty przygotowawcze,
 2. podbudowy,
 3. nawierzchnie,
 4.  roboty wykończeniowe,
 5. elementy ulic,
 6. inne roboty.
2. Wykonanie elementów drogowych – parking i droga dojazdowa, a w tym:
 1. roboty przygotowawcze,
 2. podbudowy,
 3. nawierzchnie,
 4. elementy ulic.
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej – drogowej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
 1. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 3. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
 4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
 5. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
 
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 225 276,41 zł  
Brutto: 277 089,98 zł
 
Termin realizacji usługi: od 09 października 2014r. do 30 grudnia 2014r.
Pisemne oferty z podaniem:
 1. pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
 2. ceny oferty w wartości netto i brutto,
 3. wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
 4. terminu realizacji usługi,
 5. terminu płatności za usługę,
 6. akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
 7. terminu ważności oferty,
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 07 października 2014r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-24 14:59:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-24 14:59:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-08 14:53:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7158 raz(y)