ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku.”

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-06-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-06-22 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2016-06-08 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 08.06.2016r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. Ogrzewanie obiektu.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiący załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 22 sierpnia 2016 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
22 czerwca 2016r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2016r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 08.06.2016r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 24.06.2016r.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08.06.2016r. na:
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku.”
informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.
 
Powód unieważnienia:
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jedyna złożona oferta o cenie brutto 59 043,00 zł  zawiera cenę przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zagwarantowaną w budżecie Gminy Trzciel na 2016r.  tj. 45 000,00 zł brutto.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-08 10:09:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-08 10:14:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-24 11:54:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7196 raz(y)