ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2017r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-06-12 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2017-05-26 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 26.05.2017r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2017r.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian/.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż i zdeponowanie na składowisku:
1. Okładziny ścian i sufitów z azbestu:
a) Budynek gospodarczy w miejscowości  Łagowiec 20 – 368,11 m2
2. Pokrycia dachowe z azbestu:
a) Budynki gospodarcze w miejscowości Trzciel, Plac Wolności 19 – 7,5 m2  i 64,45 m2,
b) Budynek gospodarczy w miejscowości Trzciel, ul. Dębowa 1 – 93,80 m2,
c) Budynek gospodarczy w miejscowości Trzciel, ul. Lipowa 36 – 158,19 m2,
d) Budynek gospodarczy w miejscowości Łagowiec 14 – 140,40 m2,
e) Budynek gospodarczy w miejscowości Łagowiec 20 – 500,20 m2
f) Budynek gospodarczy w miejscowości Jasieniec 37 – 162,40 m2
g) Budynek gospodarczy w miejscowości Brójce, ul. Poznańska 72a – 110,34 m2
h) Budynek gospodarczy w miejscowości Lutol Suchy 74 – 38,08 m2
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiący załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
12 czerwca 2017r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2017r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 26.05.2017r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu (np. nie uzyskanie dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów zadania).
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 28.06.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26.05.2017r. na:
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2017r.
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
EKO 24  Barbara Plewko
 ul. Królowej Jadwigi 1
74-400 Dębno
 
Kwota oferty:
Netto: 11 071,76 zł
Brutto: 11 957,50 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
18 188,00 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe  Eko – Grunt Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko - Biała
19 371,15 zł
2
RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź
14 696,25 zł
3
EKO 24  Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno
11 957,50 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-26 10:55:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-26 10:56:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-28 12:43:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6975 raz(y)