Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Przebudowa chodnika na ul. Krótkiej w miejscowości Trzciel.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-15 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu, Trzciel ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2018-04-27 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 27.04.2018r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Przebudowa chodnika na ul. Krótkiej w miejscowości Trzciel.
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ul. Krótkiej w Trzcielu w zakresie:
  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty ziemne,
  3. Podbudowy,
  4. Nawierzchnie,
  5. Elementy ulic
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 15 września 2018 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.                                      
 
                                                               Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
15 maja 2018r. do godz. 1000 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Przebudowa chodnika na
ul. Krótkiej w miejscowości Trzciel.”
. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 25.04.2018r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
----------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 23.05.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27.04.2018r. na:
 
„Przebudowa chodnika na ul. Krótkiej w miejscowości Trzciel.
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
„MARTEX” Marcin Kancelarczyk
Święty Wojciech 120 A, 66-300 Międzyrzecz  
 
Kwota oferty:
Netto: 43 234,00 zł
Brutto: 53 177,82 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
53 177,82 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
HERZOG BAUFIRMA Jadwiga Staniszewska, Sątopy, ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl
57 961,14 zł
2
MARTEX” Marcin Kancelarczyk, Święty Wojciech 120 A, 66-300 Międzyrzecz 
 
53 177,82 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-27 13:00:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-27 13:04:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-23 09:48:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5875 raz(y)