ˆ

Archiwalne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzciel.”

Status: nierozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-25 15:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-25 15:31:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro nr 2 ( sekretariat) Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2019-04-10 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 10.04.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzciel.”
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Tomasz Suterski
tel.: (95) 74-31-402,
 
II. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z ich transportem do wskazanego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez osoby uprawnione przez Gminę Trzciel na akcyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
 2. Podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia.
 3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.
 4. Odbieranie zwierząt wcześniej pochwyconych przez Gminę w terminie 24 godzin od zgłoszenia.
 5. Działanie w imieniu Gminy w zakresie zagospodarowania zwłok zwierząt bezdomnych zakwalifikowanych do grupy 02 0182.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Do 31 grudnia 2019r.  
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. podpis wykonawcy,
 5. termin realizacji usługi tj. do 31.12.2019r.,
 6. termin płatności za usługę tj. 14 dni,
 7. termin ważności oferty,
 8. oświadczenie wykonawcy o prowadzeniu działalności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie zwierząt oraz innych przepisów szczególnych w tym zakresie,
 9. cenę oferty w wartości netto i brutto za:
 • kilometry przejechane w czasie akcji wyłapywania zwierząt w zł/km,
 • opłata za akcję wyłapywania zwierząt w zł/sztukę,
 • odbiór zwierząt pochwyconych przez Gminę w zł/sztukę,
 • działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt w zł/sztukę
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzciel.”
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 25 kwietnia 2019r. godz. 15.30
   
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. V.
 2. Oferty złożone po  wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu usługi w zakresie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
 
XI. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. Z tytułu odstąpienia od umowy - w wysokości 1 000,00 zł.
 
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższe ceny za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 15:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 15:22:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24 08:39:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3982 raz(y)