Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 229167 - 2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-11-14 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2012-10-29 przez Marcin Cichowski

Treść:

Trzciel: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu - część I
Numer ogłoszenia: 229167 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu - część I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu - część I na działce nr 149 w części opisanej poniżej. W zakresie robót budowlanych można wyróżnić: a) Roboty rozbiórkowe, b) Usunięcie zadrzewienia, c) Placyk w środku placu oraz chodniki szerokości 3 m, d) Alejki o nieregularnych krawędziach wewnątrz placu, e) Chodniki okalające plac, f) Zatoka postojowa od strony południowej, g) Zatoka postojowa i chodnik zewnętrzny po stronie wschodniej, h) Chodnik na wyspie za zatoką dla autobusów, i) Oświetlenie uliczne, j) Urządzenie zieleni - trawniki dywanowe, k) Mała architektura parkowa - poidełko, l) Ściek pomiędzy poidełkiem a istniejącym chodnikiem, m) Przyłącze wodociągowe do poidełka, Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (w części określonej jak wyżej oraz w przedmiarze robót, stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w części określonej jak wyżej oraz w przedmiarze robót, stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiących załącznik do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać roboty budowlane.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co opisanych w przedmiocie zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - tzn. musi wykazać, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo oraz w terminie ukończył, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia - tzn. musi wykazać dysponowanie, w celu wykonania zamówienia, jedną osobą przewidywaną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) Jeżeli zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania elementu przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć i co nie wynikało z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji, b) Jeżeli wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji, c) Jeżeli w trakcie realizacji wystąpiła potrzeba wykonania robót zamiennych spowodowanych: - obniżeniem kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji obiektu, - poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót, - podniesieniem wydajności urządzeń, - podniesieniem bezpieczeństwa, - usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu, - zastosowaniem lepszych materiałów budowlanych lub technologii wykonania robót dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia oraz zmianę należnego wykonawcy wynagrodzenia. Roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie wartości czynników produkcji określonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz cen materiałów na podstawie faktur ich zakupu. Wynagrodzenie podstawowe wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartości robót, które podlegają zamianie określoną w kosztorysie ofertowym. d) Na skutek działania siły wyższej zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia, e) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co będzie miało wpływ na jakość wykonanych robót i skutkowało będzie zmianą terminu wykonania robót, f) W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym, g) W pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, h) W wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313, 322,323 - Odnowa i Rozwój Wsi - objętego PROW na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.” (PDF, 72.2 KiB) Data publikacji: 2013-01-11 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-11 | Trzciel dnia 02 stycznia 2013r.   Znak sprawy: GI.271.13.2012.R.J.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY               Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:   „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”   wybrano ofertę nr 4 tj.   BAFLAST Robert Banicki ul. Wojciechowskiego 70B/2 Ołobok, 66-213 Skąpe   Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów
  wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 100% Cena oferty netto:   470 513,00 zł Cena oferty brutto:  578 730,99 zł   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty: OFERTA NR 1 - Granit Dariusz Pylak, Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom OFERTA NR 2 – POL – DRÓG Kościan Spółka z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29,
                               64-000 Kościan OFERTA NR 3 – PPHU PACHOLAK, ul. Pałacowa 7, Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz OFERTA NR 4 – BAFLAST Robert Banicki, ul. Wojciechowskiego 70B/2, Ołobok, 66-213 Skąpe   Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
  Nr oferty Punktacja w kryterium – Cena 100% Łączna punktacja
  1 83 pkt 83 pkt
  2 82 pkt 82 pkt
  3 93 pkt 93 pkt
  4 100 pkt 100 pkt
    Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone. Nie dotyczy   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie dotyczy   Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 09 stycznia 2013r.