Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 95043 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-06-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-06-10 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2013-05-29 przez Robert Jaszka

Treść:

 
Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Numer ogłoszenia: 95043 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na terenie Gminy Trzciel obejmuje: 1) Selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel) następujących frakcji odpadów: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) przeterminowanych leków i chemikaliów, c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, e) zużytych opon, f) odpadów zielonych, g) papieru i tektury, h) szkła w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego, i) tworzywa sztucznego, j) opakowań wielomateriałowych, k) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. 2) Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach aptecznych w Trzcielu i w Brójcach oraz przychodniach zdrowia w Trzcielu i w Brójcach, oraz wyposażenie do dnia 30 czerwca 2013 r. punktów w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków o pojemności min. 50 l. 3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków w sposób, zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje ewentualne zamówienia uzupełniające polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co opisanych w przedmiocie zamówienia w niniejszej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tzn. musi być: wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz posiadać zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - tzn. musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał lub wykonuje usługę lub usługi polegające na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przez 12 kolejnych miesięcy, w ilości łącznie nie mniejszej niż 1 000 Mg. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia tzn. musi wykazać posiadanie bazy magazynowo - transportowej usytuowanej w mieście Trzciel lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Trzciel, na terenie do którego posiada tytuł prawny oraz wykazać dysponowanie odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości: a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą pod warunkiem konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne dla zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: - zmiany powszechnie obowiązującego prawa, która w sposób istotny wpłynie na zasady wykonywania przedmiotu zamówienia, - zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług, - odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, - wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2) zmiana podwykonawców, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji zamawiającego, 3) zmiany w sposobie dokonywania płatności i rozliczania, 4) rezygnacji przez zamawiającego z części usług. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla wykonawcy o zobowiązanie zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W związku ze wskazanymi wyżej okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 16.6 KiB) Data publikacji: 2013-06-19 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-19 | Trzciel dnia 19 czerwca 2013r.
  Znak sprawy: GI.271.03.2013.R.J.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.”   wybrano ofertę nr 2 tj.
  P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław  Niewiadomski,
  ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
    Uzasadnienie wyboru:
  Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów
  wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 100%
  Cena oferty netto:   445 608,00 zł
  Cena oferty brutto:  481 256,64 zł   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
  OFERTA NR 1 - Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22,  66-320 Trzciel
  OFERTA NR 2 – P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław  Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
  OFERTA NR 3 – Veolia Usługi dla Środowiska S. A. oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
  OFERTA NR 4 – Oferta wspólna: TRANS – FORMACJA Marcin Wijatyk, Ołobok, ul. Słoneczna 17,  66-213 Skąpe
  USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Mackojć, ul. Młyńska 11, 66-600 Krosno Odrzańskie
  OFERTA NR 5 - Konsorcjum:
  Lider: A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
  Członkowie:
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkiel Sp. z o.o., ul. Spokojna  15, 45-200 Legnica
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o., ul. Lecha 10,  41-800 Zabrze
  Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
  Nr oferty Punktacja w kryterium – Cena 100% Łączna punktacja
  1 77 pkt 77 pkt
  2 100 pkt 100 pkt
  3 93 pkt 93 pkt
  4 74 pkt 74 pkt
  5 --- ---
    Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
  Konsorcjum: Lider: A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze Członkowie:                             Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkiel Sp. z o.o., ul. Spokojna 15, 45-200 Legnica; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ - oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Konsorcjum: Lider: A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze Członkowie:                             Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkiel Sp. z o.o., ul. Spokojna 15, 45-200 Legnica; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ - wykonawcę należy wykluczyć gdyż nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca nie wykazał, że zgodnie w wymaganiami zawartymi w pkt 5) 1. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)) posiada odpowiednio zlokalizowaną bazę magazynowo – transportową na terenie do którego posiada tytuł prawny.   Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
  Po upływie 5 dni od daty skutecznego doręczenia zawiadomienia.