ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/306/2018

Szczegóły informacji

XXXIX/306/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-29

Tytuł aktu:

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Zmieniony przez:

Uchwała, XLVI/368/2018, z, 13.11.2018, r.w, sprawie, zmiany, Uchwały, nr, XXXIX/306/2018, Rady, Miejskiej, w, Trzcielu, dnia, 29, marca, 2018r., emisji, obligacji, oraz, zasad, ich, zbywania, nabywania, i, wykupu

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
1.Gmina Trzciel wyemituje 9.950 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) obligacji
o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.950.000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3.Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4.Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5.Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2
1.Celem emisji w 2018 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.093.404,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.356.596,00 zł w związku z realizacją zadań majątkowych.
2.Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 979.976,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.520.024,00 zł w związku z realizacją zadań majątkowych.
 § 3
1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 
1)Seria A18 o wartości 650.000 zł,
2)Seria B18 o wartości 650.000 zł,
3)Seria C18 o wartości 100.000 zł,
4)Seria D18 o wartości 100.000 zł,
5)Seria E18 o wartości 150.000 zł,
6)Seria F18 o wartości 400.000 zł,
7)Seria G18 o wartości 550.000 zł,
8)Seria H18 o wartości 550.000 zł,
9)Seria I18 o wartości 550.000 zł,
10)Seria J18 o wartości 550.000 zł,
11)Seria K18 o wartości 600.000 zł,
12)Seria L18 o wartości 600.000 zł,
13)Seria A19 o wartości 850.000 zł,
14)Seria B19 o wartości 900.000 zł,
15)Seria C19 o wartości 100.000 zł,
16)Seria D19 o wartości 100.000 zł,
17)Seria E19 o wartości 300.000 zł,
18)Seria F19 o wartości 300.000 zł,
19)Seria G19 o wartości 350.000 zł,
20)Seria H19 o wartości 400.000 zł,
21)Seria I19 o wartości 400.000 zł,
22)Seria J19 o wartości 400.000 zł,
23)Seria K19 o wartości 400.000 zł.
 
2.    Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3.Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4.Wydatki i rozchody związane z
a.przeprowadzeniem emisji,
b.wykupem obligacji,
c.wypłatą oprocentowania
zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Trzciel w latach 2018-2031.
§ 4
1.Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1)w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, B18, A19, B19,  
2)w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,  
3)w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, C19,  
4)w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, D19,  
5)w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, E19,  
6)w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, F19,  
7)w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, G19,  
8)w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I18, H19,  
9)w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii J18, I19,  
10)w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii K18, J19,  
11)w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, K19,
2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3.Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Trzciel obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4.Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§ 5
1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3.Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4.Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5.Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§ 6
Upoważnia się Burmistrza do:
a)zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b)dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c)wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 11:40:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 11:41:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 10:40:17
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu