ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI/366/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI/366/2018

Szczegóły informacji

XLVI/366/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-13

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 I 1432) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXVII/198/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, uchwala się, co następuje:

Treść:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, iż nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. (zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r.).
2. Plan obejmuje teren  w obrębie Jasieniec o powierzchni 3,500 ha, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3. Teren graniczy:
1) od północy z terenem drogi gminnej i urządzenia melioracyjnego;
2) od wschodu z terenem wód powierzchniowych śródlądowych (rzeka Obra);
3) od południa z terenami rolniczymi bez zabudowy;
4) od zachodu z terenem lasu i urządzenia melioracyjnego.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
2) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania oznaczony odpowiednim symbolem;
3) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość mierzoną:
a) w budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu w przypadku dachów stromych, lub do attyki albo gzymsu w przypadku dachów płaskich;
b) w wiacie od najniższego poziomu terenu  w rzucie wiaty do najwyższego punktu dachu;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która ogranicza obszar przeznaczony pod realizacje zabudowy nadziemnej oraz wiat, przy czym:
a) nie dotyczy ona takich elementów jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną w tym kontenerowa i słupowa stacja transformatorowa, oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu i obsługi komunikacji;
b) dopuszcza się wysunięcie takich elementów jak gzymsy, zadaszenia w tym wiaty, fragmenty dachu na odległość do 1,0 m;
7) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi minimalnie 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe pełne dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3 m od poziomu terenu;
8) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków do powierzchni działki budowlanej, który określa się w procentach;
9) usługach  - należy przez to rozumieć:
a) domy opieki społecznej, rencistów i dziecka; z wyłączeniem szpitali;
b) usługi hotelarskie i inne zamieszkania zbiorowego w tym np. pensjonaty i schroniska;
c) usługi rekreacyjno-wypoczynkowe i sportu;
d) usługi oświaty i nauki;
e) usługi kultury, sztuki i rozrywki;
f) usługi działalności biurowej, administracji, finansów, zarządzania, projektowania i usługi drobne;
g) usługi odnowy biologicznej;
h) usługi gastronomii;
i) usługi rzemiosła jak: fryzjerskie, kosmetyczne, naprawcze i działalności artystycznej;
j) usługi handlu - należy przez to rozumieć obiekt o powierzchni wbudowanej lub wydzielonej, służący  ekspozycjom, wystawom i sprzedaży detalicznej z wyłączeniem stacji paliw wykluczonej z obszaru planu.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują ustalenia planu:
1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole  przeznaczenia terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) wielkości wymiarowe.
2. Ustaleniami wynikającymi z przepisów odrębnych, dla których obowiązują ustalenia wynikające z tych przepisów są:
1) obszar szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);
2) obszar szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%);
3) obszar Natura 2000 „Rynna Jezior Obrzańskich” obejmujący cały obszar planu;
4) obszar Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” obejmujący cały obszar planu;
5) otulina „Pszczewskiego Parku Krajobrazowego” obejmujący cały obszar planu;
6) główny zbiornik wód podziemnych GZWP 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska” obejmujący cały obszar planu.
3. Oznaczenia nie wymienione w ustępach 1 i 2 mają charakter informacyjny.
§ 4. Ze względu na brak potrzeby regulacji lub brak występowania obiektu w obszarze planu, nie ustalano wymagań dotyczących:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak takich terenów, obszarów i obiektów;
2) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym;
3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
6) kształtowania przestrzeni publicznych oprócz  zasad określonych w §5, §10 pkt. 4;
7) obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oprócz  zasady określonej w §7;
8) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
9) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
10) granic terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;
12) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) wysokość budynków, wiat i budowli  do 18,0 m z wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych, dla których określa się wysokość maksymalną poniżej 50 m;
2) zakaz montowania na dachach urządzeń o wysokości łącznie z konstrukcją przekraczającej 2,0 m lub powodującej przekroczenie powyżej ustalonej wysokości obiektów z wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych;
3) zakaz stosowania materiałów zewnętrznych ścian takich jak: blachy trapezowe, faliste, tworzywa sztuczne na powierzchni większej niż 25% powierzchni ściany;
4) nakaz stosowania ciemnego koloru w pokryciach dachów budynków  i wiat w odcieniach czerwieni lub brązu;
5) stosowanie ogrodzeń ażurowych, tablic i urządzeń reklamowych w lokalizacjach dopuszczonych przepisami szczególnymi i nie powodujących ograniczenia swobodnego przepływu powietrza.
Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony oraz kształtowania krajobrazu
§ 6. Zasady ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z którymi:
1) obszar objęty planem leży w obrębie istniejącego i udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska” i obowiązują na nim zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych;
2) na całym obszarze objętym planem obowiązują przepisy odrębne (zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych i określone w planach ochrony) z uwagi na formy ochrony przyrody ustanowione jako:
a) Natura 2000 Obszar Dyrektywy Ptasiej PLB 080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry;
b) Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 080002 Rynna Jezior Obrzańskich;
c) otulina Pszczewskiego Parku Krajobrazowego;
3) obszar objęty planem obejmuje koncesja dot. złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Wolsztyn – Nowy Tomyśl nr 26/96/p z dnia 23.05.1996 r. - ważna do dnia 23.05.2020 r., w granicach której planowane jest prowadzenie działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
4) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
5) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, innych niż w ramach określonego w planie przeznaczenia oraz funkcji i obiektów im towarzyszących;
6) na terenie U/M, który  kwalifikuje się  jako teren mieszkaniowo - usługowy obowiązuje ochrona akustyczna zgodnie z przepisami szczególnymi  (dla funkcji mieszkalnych, ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi właściwe warunki akustyczne, zgodnie z przepisami odrębnymi);
7) obowiązuje ograniczenie oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu do nie powodującego przekroczenia standardów jakości środowiska (w tym z zakresu emisji zanieczyszczeń powietrza, pól elektromagnetycznych, hałasu), określonych przepisami odrębnymi, poza teren do którego inwestor posiada tytuł prawny;
8) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni, z preferencją gatunków rodzimych, na wszystkie powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane z uwzględnieniem ustaleń planu oraz warunków szczególnego zagrożenia powodzią.
Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
§ 8. 1. Granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych, oznaczono w załączniku nr 1:
a) na fragmencie terenu U/M, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);
b) na fragmencie  terenu U/M, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%).
2. Cały obszar planu położony jest w obrębie istniejącego i udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych.
Rozdział 6.
Sposoby  i terminy  tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 9. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposoby  zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów poza urządzeniami zaplecza budów w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy i infrastruktury technicznej.
Rozdział 7.
Warunki scalania i podziału nieruchomości:
§ 10. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) każdą powstałą w wyniku podziału działkę, stanowiącą odrębną nieruchomość, należy wydzielać zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem;
2) dla powstałych w wyniku podziału samodzielnych działek należy zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg;
3) określa się:
a) minimalną powierzchnię działki  37 m2;
b) minimalną szerokości frontu wydzielanej działki 6,0 m;
c) minimalną  powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych oraz ich fronty określają szczegółowe  ustalenia;
4) określa się  kąt położenia granicy działek:
a) z drogą wewnętrzną od 500 do  900;
b) z rzeką Obrą (położoną poza planem przy granicy wschodniej) od 800 do 1000.
Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 11. Warunki i ograniczenia związane są:
1) z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują przepisy szczególne, które dotyczą:
a) lokalizowania obiektów budowlanych, wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe;
b) lokalizowania małej użytkowej architektury, miejsca cumowania oraz ogrodzeń z dopuszczeniem przystosowanych do demontażu;
c) zagospodarowania terenu rodzajem roślinności, innym niż zieleń niska, stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
2) z urządzeniem melioracyjnym i rzeką Obrą (zlokalizowanymi poza obszarem planu), stanowiącymi o umieszczaniu zabudowy, trwałych nasadzeń (drzew) oraz ogrodzeń w odległościach określonych w przepisach szczególnych;
3) z terenem leśnym (poza planem), od granic którego wymagane jest odsunięcie budynków i wiat na odległość określoną przepisami szczególnymi;
4) z ciągami infrastruktury, dla których szerokości stref objętych zakazem lokalizacji obiektów niezwiązanych z obsługą sieci i trwałych nasadzeń drzew i krzewów, uzależnione są od średnic i typów sieci oraz systemu korzeniowego drzew i krzewów.
Rozdział 9.
Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zgodnie z którymi:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) obowiązuje zasilanie z sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wody zlokalizowanego poza obszarem planu;
b) obowiązuje zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami szczególnymi;
c) dopuszcza się, w przypadku braku sieci dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zaopatrzenie ze studni indywidualnej, dla której obowiązują warunki określone przepisami szczególnymi związanymi:
- z rozmieszczeniem innych obiektów,
- z wielkością poboru wody;
- z zagrożeniem powodziowym;
d) obowiązuje przyłączenie obiektów budowlanych do sieci po jej wybudowaniu;
2) odprowadzenie ścieków:
a) obowiązuje odprowadzenie ścieków (bytowych, komunalnych i przemysłowych)  do gminnego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną poza obszarem planu, po spełnieniu parametrów określonych przepisami szczególnymi;
b) obowiązuje podczyszczanie ścieków przemysłowych w miejscu ich wytwarzania przed ich wprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego według przepisów szczególnych;
c) dopuszcza się, do czasu budowy systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym w lokalizacji uwzględniającej warunki określone w punkcie 1 lit. c tiret  1, 2 i 3, z obowiązkiem przyłączenia obiektów budowlanych do sieci kanalizacyjnej, po jej  wybudowaniu;
d) zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni (z uwagi na występowanie terenów zagrożonych powodzią, sąsiedztwo wód otwartych, przyrodniczych terenów chronionych związanych ze środowiskiem wodnym);
3) w zakresie wód opadowych i roztopowych:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;
b) w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej posesji według przepisów szczególnych;
c) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w granicach własnej działki z zachowaniem retencji terenowej;
d) obowiązuje kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości przed spływem wód opadowych;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na obszarze planu i dopuszczenie zasilania ze stacji  poza obszarem planu;
b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł o mocy mniejszej niż 100 kW;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) obowiązuje zaopatrzenie w oparciu o indywidualne instalacje z zasilaniem energią elektryczną, gazem i innymi paliwami, zapewniające wysoką sprawność energetyczną, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach szczególnych;
b) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie stanowiących zagrożenie dla środowiska, dla zdrowia i życia ludzi, zgodnych z przepisami szczególnymi i ustaleniami  planu;
c) zakazuje się lokalizowania:
- urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;
- turbin wiatrowych;
6) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązuje segregacja i usuwanie odpadów według zasad ustalonych w gminie;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz - zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na działce budowlanej, w przypadku realizacji sieci gazowej zaopatrzenie w gaz z tej sieci;
8) komunikacja:
a) obowiązuje powiązanie z układem zewnętrznym z drogą publiczną (zlokalizowaną poza planem - powiatową) przez drogę gminną wewnętrzną, której przedłużenie w obszarze planu oznaczone jest  symbolem 1-KDW;
b) obowiązuje parkowanie pojazdów w granicach terenu U/M z programem uzależnionym od sposobu użytkowania i uwzględniającym co najmniej:
- jedno miejsce parkingowe  na każde pięć pokoi w domu opieki;
- jedno miejsce postojowe na każde 8 miejsc konsumpcyjnych;
- jedno miejsce postojowe na każdy pokój noclegowy w pensjonacie, hotelu, schronisku;
- jedno miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni całkowitej usług  nie wymienionych powyżej;
- dwa miejsca postojowe na mieszkanie;
c) obowiązuje zapewnienie miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową wg minimalnych wskaźników określonych  zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) w zakresie telekomunikacji:
a) dopuszcza się lokalizację  stacji telefonii komórkowej z warunkami §5 pkt. 1 i 2;
b) dopuszcza się sieci, w tym  światłowodowe;
2. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wskazanych  na rysunku planu w zakresie budowy infrastruktury technicznej i drogowej obowiązują przepisy odrębne.
3. Sieci uzbrojenia terenu obowiązują jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego.
4. Prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się w liniach rozgraniczających dogi wewnętrznej z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym drogi wszystkich projektowanych docelowo sieci, a w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się lokalizację  na terenach innych niż teren drogi.
5. W przypadku przebudowy lub budowy infrastruktury obowiązuje zachowanie stref technicznych od pozostałych elementów uzbrojenia, budowli i elementów zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi i ustaleniami planu.
Rozdział 10.
Przeznaczenie terenów i szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U/M, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa usługowo-mieszkaniowa z udziałem funkcji usługowej określanym indywidualnie w obszarze nieruchomości gruntowej;
2) uzupełniające - zieleń urządzona, dodatkowe urządzenia związane z wykorzystaniem terenu dla sportu i rekreacji, obiekty małej architektury, dojścia, dojazdy, parkingi, ścieżka rowerowa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca na pojemniki na odpady komunalne, nabrzeże do cumowania, lokalizowane z uwzględnieniem zakazów w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
2. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 4,0 m i 6,0 m, od granicy z drogą wewnętrzną  1-KDW, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania  terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny 0,01;
b) maksymalny 0,50;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 45%;
4) dachy budynków i wiat:
a) wielospadowe (w tym dwuspadowe) z kalenicami o długości większej niż 1/2 długości budynku;
b) kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, a w budynkach gospodarczych – garażowych i wiatach od 150 do 450;
c) dopuszczenie doświetlenia poddaszy oknami połaciowymi, oknami w ścianach budynków, lub lukarnami i wystawkami na powierzchni mniejszej niż ¼ połaci dachowej;
d) dopuszczenie konstrukcji dowolnej daszków nad wystawkami, lukarnami, wejściami do budynków i tarasami;
5) ustawienie kalenic dachów budynków i wiat prostopadłe lub równoległe do granicy zachodniej;
6) minimalną powierzchnię wydzielanej działki i front działki 2500 m2 i 25,0 m, z zastrzeżeniem iż wymiar frontu nie dotyczy działki z zabudową umieszczaną w drugim rzędzie.
§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E,  dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - stacja elektroenergetyczna kontenerowa lub słupowa;
2) uzupełniające - infrastruktura i zieleń.
2. Ustala się parametry:
1) wysokość stacji kontenerowej nie większa niż 5,0 m;
2) dach stacji kontenerowej dwuspadowy lub pulpitowy;
a) dopuszczenie  dowolnego nachylenia połaci;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 80%;
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 15%;
5) minimalną powierzchnię i szerokość frontu nowo wydzielanej  działki 37 m2 i 6,0 m.
3. Ustala się dojazd z drogi gminnej 1-KDW.
§ 15. 1. Wyznacza się teren 1-KDW o przeznaczeniu - droga wewnętrzna.
2. Ustala się:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 4,0 m do 9,0 m;
2) utwardzenie w formie drogi twardej według przepisów odrębnych;
3) drogę jednojezdniową, dwukierunkową.
3. Dopuszcza się:
1) przejściowo drogę gruntową;
2) sytuowanie sieciowych systemów infrastruktury technicznej, oświetlenia.
4. Nie  ustala się warunku budowy chodnika.
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 16. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.
§ 17. W granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą  traci moc Uchwała Rady Miejskiej  w Trzcielu Nr VI / 32 / 2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr  68 poz. 1310).
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 12:40:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 12:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16 09:29:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony