ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVI/206/2013 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel 

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 12:20:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXVI/206/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 lutego 2013 r.
 
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2011r. Nr 152, poz.897 ) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje: 
Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel 
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego.
 
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do utrzymania na terenie nieruchomości czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego, w tym: 
a) Wyposażać nieruchomości w niezbędne urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych (dotyczy odpowiednich kubłów do odpadów zmieszanych i kubłów lub worków z odpowiednimi oznaczeniami do selektywnego zbierania odpadów), 
b) wieszać ogłoszenia tylko w miejscach do tego przeznaczonych, 
2. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, sopli dachowych, błota oraz innych zanieczyszczeń powstałych na nieruchomości i chodniku bezpośrednio do niej przylegającym. 
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 
a) Przeterminowanych leków i chemikaliów, 
b) Zużytych baterii i akumulatorów, 
c) Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 
d) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
e) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
f) Zużytych opon, 
g) Odpadów zielonych, 
h) Papieru i tektury, 
i) Szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego, 
j) Tworzywa sztucznego, 
k) Opakowań wielomateriałowych, 
l) Metali, 
m) Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. 
§ 2. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez: 
1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, 
2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne oraz stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu. 
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania nieczystości komunalnych z uprawnionym podmiotem. 
Rozdział 2.
§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych: 
a) pojemniki na odpady 120 L, 
b) pojemniki na odpady 240L, 
c) pojemniki na odpady 1100L, 
d) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności 5m³ do 10 m³ 
e) pojemniki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego w rozmiarach 60L, 90L, 120l oraz pojemniki stałe w odpowiednich kolorach i oznakowaniach dla budynków wielorodzinnych: 
- kolor zielony dla odpadów szklanych 
- kolor żółty dla odpadów z plastiku 
- kolor niebieski dla odpadów z papieru i tektury 
- kolor czarny dla odpadów biodegradowalnych - zielonych 
f) kosze uliczne o pojemności od 30L do 70L, 
2. Pojemniki stałe i jednorazowego użytku mają zostać rozmieszczone przy lub na nieruchomości, której służą w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór śmieci. Umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych i zabezpieczonych, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą być na bieżąco utrzymywane w czystości, dobrym stanie technicznym oraz okresowo dezynfekowane, co najmniej 2 razy w roku. 
3. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska oraz uciążliwości dla ludzi. 
§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 
a) w gospodarstwach domowych jednoosobowych pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 
b) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 2 osoby pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu , 
c) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 3 – 4 osoby pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 
d) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób w pojemnikach 240 l odbierany 1 raz w tygodniu. 
§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §7 pkt.1e, dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych: 
a) nie więcej niż trzy osoby w rozmiarze 60L, 
b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób w rozmiarze 90L, 
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób w rozmiarze 120L 
§ 7. Ustala się dla lokatorów i właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z nich korzysta: 
a) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240L 
b) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1100L 
c) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 1100l i 240L 
d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - w wymiarze 1100L i 2x240L 
§ 8. Ustala się dla lokatorów i właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników (żółty, zielony, niebieski) przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych jeżeli z nich korzysta: 
a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120L 
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w wymiarze 240, 
c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 240 i 120L 
d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w wymiarze 2x240L 
Rozdział 3.
Prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych 
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
1) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub w do tego przeznaczonych foliowych workach, dostarczanych przez podmiot zajmujący się zbiórką selektywną; 
2) gruz budowlany - pochodzący z robót remontowo - budowlanych należy zgłaszać przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne i uzgadniać odbiór telefonicznie lub pisemnie. 
2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący: 
1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach, 
2) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii i szkołach) 
3) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów, 
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD po uprzednim zgłoszeniu do przedsiębiorstwa odbierającego śmieci lub dostarczany indywidualnie do punktu zbiórki zorganizowanym w POŚ „Mrówka” Trzciel Osiedle Jana III Sobieskiego 11 lub innych punktów odbioru, 
5) opony - w zakładach wulkanizacyjnych 
Rozdział 4.
Zagospodarowania nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych 
§ 10. 1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych: 
a) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej, 
b) przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych jak i planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej, 
c) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. 
d) nakazuje się odprowadzania ścieków ciekłych powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych, 
2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych. 
Rozdział 5.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z §5 w przypadku budynków jednorodzinnych i co najmniej 1 raz w tygodniu zgodnie z §7 w przypadku budynków wielorodzinnych, 
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 3 miesiące w ramach zorganizowanego systemu zagospodarowania odpadów. W przypadku odpadów biodegradowalnych - zielonych co najmniej 1 raz w miesiącu. 
3. Odpady zielone mogą być zagospodarowane w ramach przydomowego kompostownika, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje jego prowadzenie. 
4. Odpady zbierane selektywnie – papier i tektura, szkło, plastik mogą być dostarczone do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej w przeznaczonych do tego pojemnikach jednorazowego użytku. 
5. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe odbierane będą 2 razy w roku, w ostatnim tygodniu kwietnia i ostatnim tygodniu października, 
6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące, 
7. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą : 
a) w mieście Trzcielu 2 razy w tygodniu, 
b) z terenu gminy Trzciel 1 raz w tygodniu 
8. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe właściciele mogą osobiście dostarczyć do wyznaczonych przez podmiot odbierający odpady, punktów odbioru w terminie określonym w pkt.3. 
§ 12. 1. Odpady niebezpieczne (w tym: przemysłowe, i weterynaryjne) powinny być oddzielone od odpadów komunalnych przed wsypaniem ich do pojemników. 
2. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami. 
Rozdział 6.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 
§ 13. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska i odbywa się na terenie posesji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny sąsiednich posesji lub tereny publiczne. 
2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi dopuszczalne są jedynie w przypadku, gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie stwarzało uciążliwości dla najbliższego otoczenia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 
Rozdział 7.
Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych 
§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe a szczególności psy i koty, zwana dalej właścicielem zwierzęcia, winna dysponować pomieszczeniami zapewniającymi odpowiednie warunki bytu dla utrzymania zwierząt. 
2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest: 
a) utrzymywać pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta w odpowiednim stanie sanitarnym, 
b) usuwać odpadki zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta, zachowując czystość w miejscach przebywania zwierzęcia, 
c) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela, 
d) zapewnienie stałego nadzoru nad zwierzętami poza posesją, a w przypadku psów prowadzenie na smyczy w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych osób i zwierząt (w przypadku psów niebezpiecznych – kaganiec). 
§ 15. Właściciel lub opiekun psa lub kota, zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez kota lub psa w miejscu publicznym, a także na klatce schodowej 
i w innych pomieszczeniach wspólnego użytku a szczególnie w budynkach wielorodzinnych. Niedopuszczalnym jest umożliwienie psu lub kotu załatwienia potrzeb fizjologicznych 
w piaskownicach oraz terenach placów zabaw dla dzieci. 
Rozdział 8.
Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, 
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli 
i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt i ustawy 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno odbywać się w budynkach spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane. 
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 
2) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich. 
Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji 
§ 17. 1. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach na terenie gminy 
w szczególności w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, zabudowaniach gospodarczych, sklepach, warsztatach, obiektach przemysłowych, warsztatach, zakładach pracy, węzłach cieplnych, zakładach produkcyjnych oraz sieci kanalizacyjnej. 
2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku w miesiącu październiku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na żądanie osoby kontrolującej. 
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie Rada Miejska 
w porozumieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. 
Rozdział 10.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
§ 18. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 
z perspektywą do 2020 roku w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następująco: 
1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie mogą być wywożone poza Region Wschodni Gospodarki Odpadami województwa lubuskiego i muszą być oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - najbliższa w Dąbrówce Wielkopolskiej – WEXPOOL Sp. z o.o., ul. Poznańska 14A, Dąbrówka Wielkopolska, 66-210 Zbąszynek. W przypadku awarii RIPOK w Dąbrówce Wlkp. ww. odpady należy kierować do pozostałych instalacji na terenie regionu wschodniego. 
2. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających biodegradacji. 
3. Operator zobowiązany jest do prowadzenia rejestrów odbieranych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych od poszczególnych właścicieli nieruchomości. 
Rozdział 11.
Przepisy przejściowe 
§ 19. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXI/162/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel. 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
« powrót do poprzedniej strony