ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/157/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/157/2016

Szczegóły informacji

XXIII/157/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-01

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-01

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016.446, zm. Dz.U.2016.1579) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2016.1817), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza do realizacji program współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
2) programie - należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku,
3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
§ 3. Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, priorytety zadań zlecanych tym organizacjom w 2017 roku, sposób realizacji i oceny realizacji programu, wysokość środków na realizację programu, informacje o konsultacjach i sposobie tworzenia programu oraz tryb i zasady działania komisji konkursowych.
§ 4. Celem głównym niniejszego programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz stworzenie korzystnych warunków współpracy z Gminą Trzciel, jak również efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Trzciel.
§ 5. Cele szczegółowe programu to:
1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Trzciel,
4) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
7) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.
§ 6. Współpraca Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) Zasada pomocniczości – powierzenie podmiotom programu tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje Gminy,
2) Zasada suwerenności – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów programu,
3) Zasada partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,
4) Zasada efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach,
5) Zasada uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,
6) Zasada jawności - stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.
§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy Trzciel z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań określonych w obowiązujących ustawach,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania.
§ 8. 1. Współpraca Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi będzie odbywała się w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie (tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu),
6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358, 1890).
2. Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w formie powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§ 9. Do priorytetowych obszarów współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi należą zadania z zakresu:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 10. 1. Niniejszy Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Trzciela na 2017 rok.
§ 11. 1. Sposób realizacji Programu będzie polegał na zlecaniu zadań wymienionych w § 9 organizacjom pozarządowym w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl, na stronie internetowej Gminy Trzciel www.trzciel.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia wymienionego w ust. 3.
5. Konkurs ofert przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
6. Decyzję o wyborze organizacji pozarządowej, która uzyska dotację i o wysokości dotacji, na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i opinii komisji konkursowej, podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
7. Decyzję o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych referatów Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacja pozarządową, której oferta została wybrana.
9. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz ma prawo żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
10. Po zakończeniu realizacji zadania, organizacja pozarządowa składa merytoryczno - finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
§ 12. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2017 roku wynosi 20000 zł.
§ 13. 1. Sprawozdanie wraz z oceną realizacji Programu na rok 2017 Burmistrz Trzciela złoży Radzie Miejskiej w Trzcielu w terminie do dnia 31 maja 2018r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Rada Miejska w drodze uchwały.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl oraz na stronie internetowej Gminy Trzciel www.trzciel.pl.
4. Kryteria oceny realizacji Programu:
1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) systemowe rozwiązania ważne dla funkcjonowania Gminy.
§ 14. Przygotowanie Programu na 2017 rok objęło realizację następujących działań:
1) do 16 września 2016 roku opracowano projekt Programu,
2) do 7 października 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu Programu w formie wyrażania pisemnych opinii,
3) na tablicach informacyjnych w Gminie zamieszczono ogłoszenia o konsultacjach projektu Programu z informacją gdzie znajduje się projekt do wglądu oraz na stronie internetowej Urzędu wraz z załączonym projektem, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag i propozycji drogą pisemną na wskazany adres; informację o konsultacjach przekazano ponadto pocztą elektroniczną organizacjom w Gminie Trzciel,
4) do projektu Programu wpłynęła opinia od 1 organizacji;
5) z przebiegu konsultacji sporządzono protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wyrażonych opiniach, przewodniczącym spotkania i wynikach konsultacji;
6) do 18 listopada 2016 roku pracownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przedkłada Burmistrzowi projekt rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
7) do 10 grudnia 2016 roku nastąpi uchwalenie przez Radę Miejską w Trzcielu rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
§ 15. 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert złożone są z:
- przedstawiciela Rady Miejskiej,
- przedstawiciela Urzędu bądź jednostki organizacyjnej gminy,
- przedstawicieli organizacji pozarządowej.
2. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3. 1) Skład imienny komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
2) Wybranymi członkami komisji nie mogą być osoby związane z organizacją pozarządową uczestniczącą w otwartym konkursie.
3) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996) dotyczące wyłączenia pracownika.
4. Komisja konkursowa dokonuje analizy formalnej złożonych ofert. Oferty nie spełniające warunków zostają odrzucone. Komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert na piśmie.
5. Oferty spełniające wymogi formalne komisja konkursowa analizuje pod względem merytorycznym i wybiera najkorzystniejszą ofertę.
6. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) zgodność projektu z zadaniami określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
2) możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową,
3) wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
4) koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
5) solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat,
6) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowych z gminą.
7. Przepisy z ust. 4÷6 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została zgłoszona jedna oferta.
8. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki formalne oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
9. Wyniki konkursu komisja przedkłada Burmistrzowi celem zatwierdzenia.
§ 16. 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok mogą być składane Burmistrzowi Trzciela.
2. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-07 09:56:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-07 09:57:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07 10:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony