ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/156/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/156/2016

Szczegóły informacji

XXIII/156/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-01

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-01

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[i]) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.[ii]) oraz w związku z uchwałą nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, zmienionej uchwałą nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, Rada Miejska
w Trzcielu uchwala co następuje:
 
---------------------------------------------------------------------
[i] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
[ii] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 691, poz. 1250 i poz. 1579.

Treść:

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne
 
§ 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 92,5 ha.
 
§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 4. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
 1. plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
 2. teren – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
 3. przeznaczenie terenu – jedyne możliwe przeznaczenie będące formą zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych:
  1. podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą zagospodarowania terenu
   oraz obiektów z nim związanych,
  2. uzupełniające – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na działce;
 4. urządzenia towarzyszące – urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze i higieniczno-sanitarne oraz obiekty małej architektury, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
 5. nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie elewacji projektowanego budynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:
  1. urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią
  3. takich części budynku wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m.
  4. schodów do budynku, pochylni dla niepełnosprawnych, dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,2 m
  5. istniejących budynków, które przekraczają wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, przy czym dla takich obiektów obowiązują następujące ustalenia:
 dopuszcza się przebudowę oraz nadbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy,
 w przypadku rozbudowy, szerokość elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabudowy nie powiększy się o więcej niż 10% dotychczasowej szerokości,
 w przypadku konieczności rozbudowy elewacji o więcej niż 10%, należy zachować linię zabudowy określoną w niniejszym planie miejscowym,
oraz nie przekroczy żaden element nadziemny innego obiektu budowlanego;
 1. powierzchnia całkowita zabudowy – suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych,
  w tym poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków;
 2. powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;
 3. intensywność zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
  do powierzchni działki budowlanej;
 4. front działki – część działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.
 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 1. granica obszaru objętego planem;
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy;
 4. symbole terenów;
 5. przeznaczenia terenów;
 6. wymiary.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi
z przepisów odrębnych, dla których obowiązują ustalenia wynikające z tych przepisów:
 1. stanowiska archeologiczne;
 2. granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - "Dolina Kopalna Wielkopolska".
 
§ 6. Ustala się przeznaczenia terenów:
 1. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
  (w rozumieniu przepisów odrębnych), wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
 2. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, rozumianych jako tereny na których zlokalizowano obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług, transportu i logistyki oraz składów i magazynów, wraz z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U;
 3. tereny zieleni rozumiane jako tereny, na których zlokalizowano zespoły zieleni o charakterze ochronnym, oznaczone na rysunku planu symbolem Z;
 4. tereny wód powierzchniowych śródlądowych rozumiane jako wody powierzchniowe śródlądowe zgodnie z przepisami Prawa Wodnego, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
 5. tereny dróg publicznych – rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o drogach oznaczone
  na rysunku planu symbolem KD-D dla drogi klasy dojazdowej.
 
§ 7. Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki procentowej 10%.
 
 
Rozdział 2. 
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy
 
§ 8. Na obszarze objętym planem obowiązuje:
 1. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 50 m;
 2. nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;
 3. zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zapewnienie dojazdów pożarowych,
 4. zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, podlegają wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.
 
§ 9. Na obszarze objętym planem dla istniejących obiektów i budynków oraz ich części, które posiadają inne niż ustalone w planie wskaźniki zabudowy, wysokość, geometrię dachu, linię zabudowy dopuszcza się:
 1. remont, przebudowę,
 2. zmianę sposobu użytkowania obiektu,
 3. rozbudowę lub nadbudowę z dostosowaniem do zapisów uchwały,
 4. dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
§ 10. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni nie większej niż 8 m² w obrysie zewnętrznym.
 
 
Rozdział 3. 
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
 
§ 11. Na obszarze objętym planem obowiązuje:
 1. obszar objęty planem położony jest w całości w granicach otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie
  z przepisami odrębnymi i obowiązującym dla tego terenu planem ochrony;
 2. obszar objęty planem położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - "Dolina Kopalna Wielkopolska", na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi
 3. tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie inwestycji;
 4. gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
 5. działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
 
§ 12. Na obszarze objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jako tereny zabudowy zagrodowej.
 
 
Rozdział 4. 
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 
§ 13. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, obszar AZP 53-17:
 1. stanowisko archeologiczne nr 20/18 osada z epoki neolitu ślad osadnictwa z okresu średniowiecza;
 2. stanowisko archeologiczne nr 19/19 osada k. przeworska;
 3. stanowisko archeologiczne nr 18/18 osada k. przeworska, ślad osadnictwa z okresu lateńskiego fazy B-C, ślad osadnictwa z okresu średniowiecza.
2. W obrębie chronionych stanowisk archeologicznych mają zastosowanie przepisy szczególne.
 
 
Rozdział 5. 
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
 
§ 14. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:
 1. dostawa wody z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
 2. odprowadzenie ścieków komunalnych oraz ścieków innych niż komunalne po podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.2;
 3. retencjonowanie wód opadowych i roztopowych i/lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej;
 4. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;
 5. dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
 6. stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych
  o niskim zasiarczeniu dostosowanym do przepisów ochrony środowiska;
 7. lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających dróg publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.3.
2. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:
 1. indywidualne ujęcia wody;
 2. rozwiązania indywidualne z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na ochronę GZWP nr144;
 3. odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt. 7 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
 4. budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej;
 5. budowę urządzeń infrastruktury technicznej w szczególności: stacji transformatorowych,
  stacji redukcyjnych gazu, przepompowni;
 6. odprowadzanie wód opadowych do gruntu na teren własnej działki.
3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:
 1. lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana
  jest inwestycja;
 2. dla budynków usług oraz powierzchni przeznaczonych pod usługi oraz zabudowy produkcyjnej, urządzenie nie mniej niż 5 miejsc postojowych na 500 m² powierzchni użytkowej budynku, nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
 3. dla zabudowy zagrodowej nie mniej niż jedno miejsce na budynek mieszkalny;
 4. liczba miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż wynikająca z przepisów odrębnych.
4. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji dopuszcza się komunikację wewnętrzną.
 
 
Rozdział 6. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów
 
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RM ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
 1. wysokość budynku nie większa niż 11 m;
 2. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 11 m;
 3. zakaz stosowania:
  1. od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej
   niż połowa połaci dachu,
  2. sidingu;
 4. dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°;
 5. pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
 1. dachy płaskie o pokryciu innym niż określone w ust. 2;
 2. dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 80°.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,5;
 2. powierzchnia zabudowy nie większa niż 10% działki;
 3. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.
 
§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U, 11P/U, 12P/U ustala się: przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz usług.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
 1. wysokość budynku nie większa niż 15 m;
 2. dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
 1. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 20 m;
 2. dla obiektów budowlanych dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. dla terenów 2P/U, 3P/U, 9P/U intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,5;
 2. dla terenów 4P/U, 5P/U, 6P/U, 8P/U, 11P/U intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01
  i nie większa niż 1,0;
 3. dla pozostałych terenów intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,6;
 4. powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% działki;
 5. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:
 1. powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m²;
 2. szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;
 3. kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°;
 4. dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 1, 2 i 3 pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne.
 
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Z ustala się przeznaczenie: tereny zieleni.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w ustala się zakaz budowy budynków.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:
 1. powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m²;
 2. szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;
 3. kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°;
 4. dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 1, 2 i 3 pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
 
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. przeznaczenie: podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające: urządzenia wodne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w ustala się zakaz budowy budynków.
 
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu,
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
 1. chodnik;
 2. ścieżkę rowerową;
 3. elementy technicznego wyposażenia drogi;
 4. lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym;
 5. ulicę jednoprzestrzenną.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
Rozdział 7. 
Ustalenia końcowe
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący(a)
                                                                                                   Rady Miejskiej
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-07 10:37:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-07 10:40:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07 10:40:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony