ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/171/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/171/2016

Szczegóły informacji

XXIV/171/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-30

Tytuł aktu:

W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; j.t.Dz.U.2016.446,zm.Dz.U.2016.1579 oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawy z dnia 26 października 1982r j.t.Dz.U.2016.487.zm.Dz.U.2016.1893 oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii j.t. Dz. U.2016.224;zm. Dz.U.2016.437,art.19 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2015r o zdrowiu publicznym Dz.U.2015.1916,Rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dz.U.2016 poz.1492
 
Rada Miejska uchwala co następuje:

Treść:

§1. Przyjmuje się do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.
 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Wprowadzenie
Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne. Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Szczególnie istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym. Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne, takie jak: naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Problemy związane z alkoholem powodują także wysokie koszty ekonomiczne ponoszone przez państwo. Koszty te szacowane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie 1,3% PKB, tj. ok. 22,2 mld zł. Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286). Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. Zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, określone są w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.). Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; • nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii. Kształtowaniu lokalnej polityki wobec alkoholu służy również ustanawianie przez Radę Miejską limitów punktów sprzedaży, które w Gminie Trzciel wynosi 35 dla punktów sprzedających alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży i 20 dla punktów, w których alkohol spożywa się na miejscu. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się na podstawie zezwolenia Burmistrza Trzciela, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcielu.
Rolę koordynatora Programu pełni Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzcielu. Poza inicjowaniem ujętych w nim działań, Komisja podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu, zmierzające do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Osobę, wobec której wpłynął wniosek, Komisja może skierować do punktu konsultacyjnego dla uzależnionych w Brójcach lub w Trzcielu, na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz do sądu, wnioskując o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych i dokumentach:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015r.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016r w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020,
-Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
I. Zadania i formy realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 
Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzaniem zachowania, które w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja X (ISDX). W procesie diagnozowania uczestniczą psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie z doświadczeniem klinicznym. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej jest psychoterapia indywidualna i grupowa.
W naszej Gminie najbliższym wsparciem w próbie leczenia są punkty konsultacyjne dla uzależnionych.
Zadaniem punktu konsultacyjnego jest:
 1. motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
 2. udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,
 3. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 4. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 5. posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny,
 6. współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
Nadużywania alkoholu, czy innych środków uzależniających przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyna cierpienia dorosłych i dzieci, często prowadzi do przemocy w rodzinie.
Jednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dzieci pochodzące z rodzin, w których nadużywa się alkoholu, żyją w silnym stresie, doświadczają poczucia niepewności i obaw o przetrwanie rodziny. Często są świadkami lub nawet ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej.
Trwanie w ciągłej niepewności, nieprzewidywalności wydarzeń wywołuje u dziecka poczucie braku stabilności i kontroli nad własnym życiem. Dzieci te bardzo często stanowią grupę podwyższonego ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Stąd bardzo ważną rolę może odegrać pomoc oferowana najmłodszym, jak:
 1. Utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
 2. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic,
 3. Prowadzenie zajęć i programów terapeutycznych dla dzieci pochodzących
  z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
 4. Dofinansowanie obozów wypoczynkowych, na których są realizowane programy terapeutyczne.
 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 
Picie alkoholu i stosowanie środków odurzających szczególnie przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym. Powoduje upośledzenie czynności poznawczych: koncentracji uwagi, zapamiętywania, uczenia się, rozwoju kontroli emocjonalnej.
Skuteczność działań profilaktycznych może być większa, gdy obejmie się nimi większą liczbę środowisk np. szkołę, rodzinę, społeczność lokalną, środowisko społeczno – kulturowe. Działania obejmujące cały szereg programów profilaktycznych realizują Szkoły, Biblioteki, OPS, ŚDS, GOKiS, Punkty Konsultacyjne, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Stowarzyszenia z terenu Gminy Trzciel . Niestety nie mamy wpływu na globalne przekazy kulturowe i medialne, ponieważ są podporządkowane realizacji innych celów niż cele polityki edukacyjnej. Możemy jednak wpływać na kształtowanie zachowań dzieci i młodzieży poprzez planowe przedsięwzięcia z zakresu kultury i kultury fizycznej na szczeblu lokalnym. Równie ważnym obszarem oddziaływań profilaktycznych jest społeczność lokalna. Istotne jest to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży. W jaki sposób spożytkują swój wolny czas poza szkołą. Dlatego jednym z głównych priorytetów programu gminnego jest organizowanie czasu wolnego, propagowanie pozytywnych wzorców i zdrowego stylu życia. Równie ważnym elementem programu na rzecz zmniejszania zasięgu występowania problemów uzależnień jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna.
 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
Realizując poszczególne zadania gminnego programu, ich wykonanie możemy powierzyć organizacjom pozarządowym, pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień i patologii .Zasadniczym partnerem dla Gminy, spełniającym określone warunki są stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wspomaganie działalności służb i instytucji oznacza nawiązanie współpracy służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i uzależnień. Współpraca powinna polegać miedzy innymi na: rozpowszechnianiu materiałów z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień, wspólnym udziale w organizowanych szkoleniach, organizowaniu akcji i szkoleń. Ponadto, na wzajemnym promowaniu i popieraniu prowadzonych działań, wymianie informacji o problemie uzależnienia i skutecznych
metodach rozwiązywania.
 
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zasady wydawania i cofania zezwoleń zawarto w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w Kpa, a także w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących ilości oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
1) Warunkiem otrzymania przez podmiot zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest:
a) spełnić warunki określone w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) zmieścić się w limicie punktów sprzedaży określonych w uchwale Rady Miejskiej,
c) spełnić warunki sprzedaży i zasady usytuowania punktów określone w uchwale Rady Miejskiej,
d) wnieść opłatę do kasy gminnej w terminie i wysokości określonym ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2) Wygaśnięcie zezwolenia następuje zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3) Zezwolenie cofa się w przypadkach określonych w art. 18 ust. 10 oraz w przypadkach nie przestrzegania zasad określonych w uchwałach Rady Gminy. Decyzję o cofnięciu zezwolenia wydaje Burmistrz Trzciela. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.
4) Zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane zgodnie z art. 181 ustawy, o której mowa wyżej. Obowiązek kontroli przestrzegania ustawy, uchwał „alkoholowych” i decyzji spoczywa na organach Gminy.
5) Ustala się następujące zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży detalicznej
i punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciel:
a) kontrolę przeprowadzają członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych upoważnieni przez Burmistrza Trzciela, zgodnie z art. . 18 ust.8 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) kontrole mogą być przeprowadzone na zlecenie Rady Miejskiej, Burmistrza, a także
z własnej inicjatywy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szczególnie
w przypadkach zaistnienia sytuacji wskazującej na nieprzestrzeganie przepisów ustawy i uchwał Rady Miejskiej.
c) kontrola dotyczy przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, m. in.
– zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych,
– przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
-sprzedaży napojów alkoholowych w odpowiednich opakowaniach i właściwie oznakowanych,
- uwidaczniania w miejscu sprzedaży informacji dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu i zakazu jego sprzedaży osobom do18 lat oraz nietrzeźwym,
-zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół, zakładów pracy,
w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz innych wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
-prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu
d) zleconą kontrolę przeprowadzają co najmniej dwie upoważnione osoby.
e) kontrolę doraźną – w przypadku naruszenia przepisów – może przeprowadzić jedna osoba, podając w protokole świadków zajścia.
f) do udziału w kontroli można zaprosić funkcjonariuszy policji.
g) kontrolujący zobowiązany jest przedstawić właścicielowi punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub w przypadku jego nieobecności pracownikowi – uprawnionemu
do sprzedaży, aktualne upoważnienie do prowadzenia kontroli ( do wglądu ) i protokół
z przeprowadzonej kontroli ( do podpisu ).
h) protokół z przeprowadzonej kontroli przedstawia się Burmistrzowi Trzciela.
 
6. Wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
W Centrum Integracji Społecznej, w przypadku powołania tejże jednostki przez Burmistrza odbywają się zajęcia reintegracyjne, w których mogą uczestniczyć min. bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, chorzy psychicznie, bezrobotni zwalniani z zakładów karnych i uchodźcy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, działalność CIS finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania może się odbywać również przez wspieranie finansowe klubów integracji społecznej, jeśli takowe na terenie naszej gminy powstaną.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelaryczny wykaz zadań, form i terminów realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.
 
Zadania
Formy realizacji
Termin
 
I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
 
 
1. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób
uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy
w rodzinie,
- punkt konsultacyjny w Trzcielu
- punkt konsultacyjny w Brójcach
2.Współpraca z Biegłymi Sądowymi
- finansowanie opinii lekarsko - psychologicznych
3. Szkolenie członków komisji, pełnomocnika, osób
pracujących w punkcie konsultacyjnym,
świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, pedagogów
szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia
używania środków odurzających i podejmowania
interwencji profilaktycznej(NPZ)
4. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do
działań profilaktycznych, interwencyjnych,
pomocowych i placówek leczenia dla osób
zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od
środków odurzających , psychotropowych i
psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą
aktualizację baz danych i ich udostępnianie (NPZ)
 
 
 
Przez cały rok
II.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 
1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Policją, Sądem, OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym w tym:
- kierowanie do Sądu wniosków o leczenie odwykowe
- ponoszenie opłat sądowych od skierowanych wniosków.
2. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności
świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień.
3. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy
opiekuńczo –wychowawczej.
4. Finansowanie prowadzenia zajęć i programów
profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem
uzależnień.
5. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców.
6. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholizmu i narkomanii
7. Finansowanie zatrudnienia pracowników w
Punktach Konsultacyjnych i świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej .
8.Wspieranie pracy zespołu interdyscyplinarnego
- finansowanie szkoleń i kursów dla członków
Zespołu
- doskonalenie metod interwencji w sytuacji
przemocy w rodzinie w ramach procedury
„Niebieska Karta”
- zwiększanie dostępności i podniesienie jakości
pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie
w szczególności z prob. Alkoholowym (NPZ)
9.Udział w kampaniach informacyjno-
edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia,
przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy oraz
ryzyka szkód wynikających ze spożywania
alkoholu przez dorosłych ,dzieci i młodzież.
(NPZ)
10. Prowadzenie działań związanych z promocją
zdrowia psychicznego (NPZ)_
 
Przez cały rok
III.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
 
1.Tworzenie warunków i dofinansowanie lub
finansowanie programów profilaktycznych,
realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, Instytucje Kultury, Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Zadania te mają sprzyjać realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od uzależnień:
a) organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży
- wspieranie i realizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych
- wspieranie działalności kulturalnej
- wspieranie działalności wychowawczej
i edukacyjnej,
- organizacja ferii zimowych, Dnia Dziecka, obozów
letnich, sportowych, edukacyjno - profilaktycznych,
zajęcia pozalekcyjne w szkołach, świetlicach, itp
b) udzielanie dotacji celowych na realizację zadań
wynikających z programu
2. 2.Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
a) Pomoc we wdrażaniu programów:
-„Nie pal przy mnie proszę”
-„Znajdź prawdziwe rozwiązanie”
-„Trzymaj Formę”
-”Stop wagarom”
-„Dzień Niepełnosprawności”
b)Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w
Bibliotece Publicznej i jej filiach:
-„Życie zależy od ciebie- stop uzależnieniom”
- warsztaty „Stop uzależnieniom”
c)wspieranie i finansowanie przedsięwzięć
profilaktycznych skierowanych do dzieci i
młodzieży typu spektakle teatralne, warsztaty itp.
3.Dofinansowanie działań w zakresie organizacji
pozalekcyjnych zajęć sportowych i wiedzy o   samorządzie, około naukowych zajęć tematycznych   dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów    programów profilaktycznych
4.Zakup materiałów informacyjnych o szkodliwości
i negatywnych skutkach sięgania po środki
uzależniające oraz o postępowaniu z osobami
uzależnionymi i możliwości korzystania z pomocy,
prenumerata specjalistycznych czasopism,publikacji
opracowań ,zakup filmów profilaktycznych,itp.
5.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą
oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć
profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów, psychologów.
6.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych
-do sprzedawców napojów alkoholowych,
- do nietrzeźwych kierowców.
7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców.
8. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja
wśród określonych grup adresowych.
9.zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo-
wychowawczych i punktach konsultacyjnych
 
Przez cały rok i w miarę potrzeb
III.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
 
1.Tworzenie warunków i dofinansowanie lub
finansowanie programów profilaktycznych,
realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,
Instytucje Kultury, Stowarzyszenia oraz osoby
fizyczne. Zadania te mają sprzyjać realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od uzależnień:
a) organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży
- wspieranie i realizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych
- wspieranie działalności kulturalnej
- wspieranie działalności wychowawczej
i edukacyjnej,
- organizacja ferii zimowych, Dnia Dziecka, obozów
letnich, sportowych, edukacyjno - profilaktycznych,
zajęć pozalekcyjnych w szkołach, świetlicach, itp
b)udzielanie dotacji celowych na realizację zadań
wynikających z programu
c)finansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin
z problemami uzależnień.
2.Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek
oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
a) Pomoc we wdrażaniu programów:
-„ Trzymaj Formę”
-„ Szkolny program profilaktyczny.”
-” Znajdź właściwe rozwiązanie”
- „ Bieg po zdrowie”
- Pomoc w organizacji „Dnia Niepełnosprawności”
b) Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w Bibliotece Publicznej i jej filiach:
- warsztaty i prelekcje terapeutyczne pt. „Życie masz tylko jedno”
- spotkania teatralne poświęcone uzależnieniom
c)Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Trzcielu
d)Wspieranie i finansowanie przedsięwzięć
profilaktycznych skierowanych do dzieci i
młodzieży typu spektakle teatralne, warsztaty itp.
3. Dofinansowanie działań w zakresie organizacji
pozalekcyjnych zajęć sportowych i wiedzy
o samorządzie, koło naukowych zajęć tematycznych    dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów    programów profilaktycznych
4.Zakup materiałów informacyjnych o szkodliwości
i negatywnych skutkach sięgania po środki
uzależniające oraz o postępowaniu z osobami
uzależnionymi i możliwości korzystania z pomocy,
prenumerata specjalistycznych czasopism,publikacji
opracowań ,zakup filmów profilaktycznych ,itp. 5.Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii
społecznych, adresowanych do różnych grup
docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i
rodziców na temat zagrożeń wynikających z
używania środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego
stosowania produktów leczniczych, których
używanie może prowadzić do uzależnienia;
Udział w akcji Gazety Lubuskiej „Stop dopalaczom ”,
Komiks „Mocarz”(NPZ)
6.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych
w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą
oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć
profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów, psychologów.
7.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych
- do sprzedawców napojów alkoholowych,
- do nietrzeźwych kierowców.
8. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców.
9. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja
wśród określonych grup adresowych.
10.Zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo-
wychowawczych i punktach konsultacyjnych
 
Przez cały rok i w miarę potrzeb
IV.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań
organizacjom pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym(Stowarzyszenia, Zespoły Parafialne itp.)
- udzielanie dotacji celowych na realizację zadań
wynikających z gminnego programu.
2.Wspomaganie działalności służb i instytucji, które
aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemu
uzależnień:
a) organizacja akcji i szkoleń dotyczących uzależnień,
b) promocja i wspieranie działań przeciw uzależnień,
c) wymiana informacji i materiałów edukacyjnych,
d) współdziałanie z grupą AA
- nieodpłatne udostępnianie lokalu
- wspieranie działalności środowisk abstynenckich
(NPZ)
3. Finansowanie działalności Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz pełnomocnika
- ustala się wynagrodzenie członków GKRPA za
udział w pracach komisji w wysokości 5%
minimalnego wynagrodzenia za pracę , ustalonego
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku za
dany rok. Przewodniczącemu komisji ustala się
wynagrodzenie w wysokości 6 % minimalnego
wynagrodzenia ,o którym mowa wyżej. Podstawą
wypłaty wynagrodzenia będzie uczestnictwo w
posiedzeniu komisji na podstawie zawartej umowy
zlecenia oraz potwierdzenia na liście obecności.
- finansowanie delegacji członków GKRPA
 
W miarę potrzeb,
pkt. 3 przez cały rok
V.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art.15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencji w
stosunku do podmiotów zajmujących się sprzedażą
napojów alkoholowych.
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób
prawnych i fizycznych łamiących przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
 
 
W miarę
potrzeb
VI
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
 
1.Podejmowanie działań prowadzących do udzielania
pomocy społecznej uzależnionym i ich rodzinom,
a zwłaszcza borykającym się z ubóstwem i biedą.
 
 
2. Wspieranie programów zmierzających do integracji
osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym.
 
3. Wspieranie działań w zakresie organizacji czasu
wolnego dzieciom i młodzieży.
 
 
 
W miarę
potrzeb
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§3. Przepisy uchwały stosuje się od 1 stycznia 2017 roku.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-06 10:38:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-12 08:56:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13 12:36:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony