ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/160/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/160/2016

Szczegóły informacji

XXIV/160/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2,  art.215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3,  art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt.1, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 24.818.211,32 zł, z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 24.233.688,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 90.720,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 584.523,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 454.032,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 27.681.830,32 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 23.301.329,32 zł, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.622.601,32 zł, z tego:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.211.084,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5.411.517,32 zł,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.094.800,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.277.933,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 77.125,00 zł,
5) wypłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, przypadającą do spłaty w 2017 roku w kwocie 3.162,00 zł,
6) obsługę długu publicznego w kwocie 225.708,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.380.501,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.380.501,00 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 2.669.789,00 zł,  jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.863.619,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.202.627,00 zł z następujących tytułów:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.628.595,00 zł,
2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 454.032,00 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.339.008,00 zł na:
1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy 85.000,00 zł,
2) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.254.008,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Plan dochodów budżetu obejmuje dochody w kwocie 6.848.010,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki w kwocie 6.848.010,00 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.863.619,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 454.032,00 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.219.008,00 zł.
§ 7. 1. Określa się kwotę 1.500.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 85.000,00 zł.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały.
§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 111.620,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.380,00 zł,
2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.600,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6.600,00 zł.
§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych dochodów rachunku dochodów własnych jednostki i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Określa się w budżecie kwotę 166.432,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
4) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych i odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna  do zapewnienia ciągłości  działania  jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 85.000,00 zł.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Jacek Marciniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-11 15:53:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-11 15:54:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13 11:51:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony