ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 28/2015Drukuj informacjęAkt prawny: 28/2015

Szczegóły informacji

28/2015

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2015-02-16

Data podjęcia/podpisania: 2015-02-16

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2015 roku

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5-8 Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel, zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu pn.
Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych
w następującym składzie:
a) Przewodniczący komisji – Robert Kaczmarek – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Trzcielu
b) Członek komisji – Jerzy Tryba – przedstawiciel Rady Miejskiej w Trzcielu
c) Członek komisji – Andrzej Kłosowski – przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 2. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie (załącznik nr 1), że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen (załącznik nr 2) według kryteriów podanych w § 4, ust. 1, oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę.
5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej do najniższej.

§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Gminy Trzciel (0-5 pkt.),
2) zgodność oferty z celem publicznym określonym w uchwale w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (0-5 pkt.),
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania (0-5 pkt.),
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania (0-5 pkt.),
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania (0-5 pkt.),
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-5 pkt.),
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem
w szczególności jakości realizacji zadania i terminowości rozliczania dotacji (0-5 pkt.).
2. Maksymalna łączna ilość punktów: 35.

§ 5. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki formalne oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
5) podpisy wszystkich członków komisji konkursowej.

§ 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Trzciela, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji i wysokości przyznanej dotacji.

§ 7. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.


Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 12:47:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 12:49:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-17 10:16:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony