ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/96/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XI/96/2019

Szczegóły informacji

XI/96/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-18

Tytuł aktu:

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 34.256.597,30 zł,       z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 32.030.136,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.226.461,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 159.641,30 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 38.938.421,30 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 31.129.753,60 zł, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.242.685,60 zł, z tego:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.632.971,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 6.609.714,60 zł,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.260.000,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.062.816,00 zł,
4) wypłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, przypadającą do spłaty w 2020 roku w kwocie 2.602,00 zł,
5) obsługę długu publicznego w kwocie 561.650,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.808.667,70 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.808.667,70 zł; w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.285.058,00 zł,  jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.681.824,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.741.545,00 zł
z następujących tytułów:
1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.350.000,00 zł,
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie    3.200.000,00 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 69.545,00 zł,
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 25.000,00 zł,
5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 97.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.059.721,00 zł na:
1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 122.000,00 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 868.176,00 zł,
3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 69.545,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Plan dochodów budżetu obejmuje dochody w kwocie 10.916.830,00 zł z tytułu dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki w kwocie 10.916.830,00 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty  1.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.681.824,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 69.545,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 937.721,00 zł.
§ 7. 1. Określa się kwotę 4.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 122.000,00 zł.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały.
§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.500,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.500,00 zł,
2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł,
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.064.000,00 zł
i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.095.000,00 zł.
§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 96.000,00 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych dochodów rachunku dochodów własnych jednostki i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Określa się w budżecie kwotę 262.107,19 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków
w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych
z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna  do zapewnienia ciągłości  działania  jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 122.000,00 zł.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-20 14:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-20 14:51:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 14:51:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony