Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XVI/112/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-04-28

Data podjęcia/podpisania: 2016-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6, art. 214 ust.1, art. 215 ust.1 i 2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 9.480,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zmniejsza się o 20.538,00 zł,
 2. dochody bieżące zwiększa się o 11.058,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o 6.000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o 73.405,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zwiększa się o 85.405,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1.Określa się deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszej uchwały) w wysokości 27.480,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu na 2016 rok określa się w wysokości 1.561.099,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                       o 484.220,00 zł.
2. Zwiększa się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                 o 58.160,00 zł.
3. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 453.540,00 zł.
4. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 3.023.075,00 zł.
§ 5. W Uchwale nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1.  § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
 2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.561.099,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 413.595,00 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 848.276,00 zł.
 1. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2016r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości                    22.789.465,98 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 22.658.974,98 zł,
 2. dochody majątkowe - 130.491,00 zł.
 § 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        24.350.564,98 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 21.992.969,98 zł,
 2. wydatki majątkowe - 2.357.595,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-04 12:53:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-04 12:56:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-22 10:34:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1336 raz(y)