Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/45/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-04-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.437.000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o 42.000,00 zł,
 2. dochody majątkowe zmniejsza się o 1.500.000,00 zł,
 3. dochody majątkowe zwiększa się o 21.000,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.139.536,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o 99.900,00 zł,
 2. wydatki bieżące zwiększa się o 129.250,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.151.206,00 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększa się o 982.320,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 374.770,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2019 rok po zmianach określa się w wysokości 6.098.488,00 zł        i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. W Uchwale nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 4. ust. 1 i 2 Otrzymują brzmienie:
§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.232.182,00 zł  z następujących tytułów:
 1. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.150.000,00 zł,
 2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie    1.756.513,00 zł,
 3. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł,
 4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.171.951,00 zł,
 5. przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł.
            2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.133.694,00 zł na:
 1. udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł,
 2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 979.976,00 zł,
 3. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł.”
 1. § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.926.537,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł.”
 1. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. § 7. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
§ 7.1. Określa się kwotę 5.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 71.000,00 zł.”
 1. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. w § 9. pkt 3 Otrzymuje brzmienie:
„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 970.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 982.580,00 zł.”
 1. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. w § 13. pkt 5 Otrzymuje brzmienie:
„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 71.000,00 zł.”    
§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości        28.821.497,33 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 26.840.288,33 zł,
 2. dochody majątkowe - 1.981.209,00 zł.       
§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        34.919.985,33 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 25.888.215,33 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9.031.770,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 13:40:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 13:42:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30 13:42:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1115 raz(y)