Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VI/54/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-05-23

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.403,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zmniejsza się o 1.403,00 zł,
 2. dochody bieżące zwiększa się o 2.806,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.403,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o 8.633,00 zł,
 2. wydatki bieżące zwiększa się o 10.036,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 70.000,00 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększa się o 70.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości        29.072.865,31 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 27.091.656,31 zł,
 2. dochody majątkowe - 1.981.209,00 zł.       
§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        35.171.353,31 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 26.139.583,31 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9.031.770,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki