Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

W skład Urzędu wchodzą następujące Referaty:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 23:12:28 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zadania Referatu Organizacyjno - Administracyjnego:

- sprawy organizacyjno-gospodarcze,
- obsługa administracyjna Rady i jej komisji,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- prowadzenie rejestru działalności gospodarczej,
- sprawy obywatelskie,
- ochrona zdrowia,
- kultura i sztuka oraz kultura fizyczna, wypoczynek i rekreacja,
- obrona cywilna i sprawy wojskowe,
- ochrona informacji niejawnych.

 

Zadania Referatu Budżetu i Finansów:

- przygotowanie budżetu i jego realizacja,
- księgowość i sprawozdawczość,
- płace, kasa,
- ewidencja majątku gminy,
- podatki i księgowość podatkowa.

 

Zadania Refertu Gospodarki i Ochrony Środowiska:

- gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz nazwy miejscowości i
obiektów fizjograficznych,
- zarządzanie drogami gminnymi i ulicami miejskimi,
- ochrona środowiska i rolnictwo,
- rozwuj lokalny i promocja gminy,
- gospodarka komunalna i lokalowa.

 

Zadania Referatu Oświaty związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe:

- zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
- kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
- zapewnianie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
- zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
- obsługa ekonomiczno-finansowa gminnych jednostek oświatowych i nadzór nad nimi w tym zakresie,
- zatrudnianie dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli,
- zapewnienie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.
 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

- rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

- sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

- sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.