Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXVI/210 /2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 12:54:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR  XXVI/210 /2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  28 lutego  2013 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.
 
                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.)  oraz  art.212 ust.1 pkt. 1, 2 i 4,        art. 214 pkt.1 , art. 215,  art.235 ust.1  i art.236 ust.1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o kwotę  10.000 zł,  z tego
zwiększa się dochody bieżące o 10.000 zł,
    jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2. Zwiększa się  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę  10.000 zł, z tego:            
  1. zwiększa się  wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł,
  2. zmniejsza się wydatki majątkowe  o kwotę 491 454 zł, w  tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt. 2 i 3  o kwotę 491.454 zł,
  3. zwiększa się wydatki  majątkowe   o kwotę  461.454 zł,
 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Załącznik  nr 6 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku „ Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzcielu na 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W  Uchwale  Nr XXIV/190/2012  Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Trzciel  na  2013 rok  wprowadza się następujące zmiany:
-    w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
  1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie  1.510.261 zł, w tym kredytów na wyprzedzające finansowanie  zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 310.261 zł,
  2. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  2.194.301  zł.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 4  do niniejszej uchwały.
§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia