Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXVII/224/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-05 13:23:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXVII/224/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwala , co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2013 roku kredyt długoterminowy do wysokości 1.120.000 zł, z przeznaczeniem na:
1) pokrycie planowanego deficytu budżetu 314.893 zł, w tym:
- na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 310.260 zł, na realizacje projektu „ Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – etap II”.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 805.107 zł,

§ 2. 1. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w latach od 2013 roku do 2021 roku.
2. Źródłem spłaty kredytu oraz odsetek będą dochody własne budżetu Gminy oraz dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty długoterminowego kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Szczegółowe warunki zaciągniętego kredytu ustalone zostaną w umowie zawartej przez Gminę z kredytodawcą.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.