Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-22 13:43:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ TRZCIELA

OGŁASZA
 
   otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
1. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014r. 12.000 . (w 2012r.-12.000zł.w 2013r.-22.000zł.).
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają:
 • Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014r.z późn. zmianami.
 • Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
zadań Gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania
zleconego zadania.
- Uchwała nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii na 2014r.
 
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2014 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzciel.
4. Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.
5. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne
 
1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22 lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2014r. do godziny 15:00.
 
Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu.
 
Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl lub w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
 
2. Oferta powinna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do oferty należy dołączyć:
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.
 
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1. Oceny ofert dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Trzciela Komisja Konkursowa.
2. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert nie podlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria:
 • zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
 • możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
 • wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
 • koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
 • dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.
 • Organizacja pozarządowa powinna mieć w statucie zapis o przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
3. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 
VI. Termin i tryb wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
 
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy,
- w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,
- oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
Burmistrz Trzciela
Maria Jolanta Górna – Bobrowska

Załączniki