Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel fragment obrębu Brójce

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-13 11:25:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel  fragment obrębu Brójce
 
         Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu geodezyjnego Brójce (działki o nr ewidencyjnych 743, 744, 745,746, 747, 748, 749) wraz z prognozą, w dniach od 15 marca do 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  w pok. nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl.
        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
30 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 o godzinie 1330.
        Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium. Uwagi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać do Burmistrza Trzciela na piśmie, ustnie do protokółu w sekretariacie oraz za pomocą środków  komunikacji elektronicznej na adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel fragment obrębu Brójce.
 
        Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2,5,7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.)
zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 15 marca do 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  w pok. Nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl. z projektem Zmiany Studium gminy Trzciel w części obrębu geodezyjnego Brójce (działki o nr ewidencyjnych 743, 744, 745,746, 747, 748, 749) z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8, w godz. od 900
do 1500.
      Jednocześnie w związku z art. 39 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu Zmiany Studium. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2023 r.
 
Burmistrz Trzciela
 /-/ Jarosław Kaczmarek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 11:25:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 11:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 11:39:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
186 raz(y)