Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel we fragmencie obrębu geodezyjnego Lutol Suchy i Chociszewo.

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-08 11:57:23 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GP.6720.2.2022.JG
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcielu Uchwały Nr  XXXIII/247/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium.
Zmianie podlega Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel (uchwalone uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. zmienione uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r., NR XIV/115/2020 z dnia 21 maja 2020 r. oraz będącym w trakcie zmiany, we fragmencie geodezyjnym Jasieniec w oparciu o Uchwałę  Rady Miejskiej w Trzcielu Nr  XXV/191/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r. i będącym w trakcie zmiany we fragmencie obrębu geodezyjnego Brójce w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXII/243/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel) we fragmencie obrębu geodezyjnego Lutol Suchy i Chociszewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium i prognozy. Wnioski należy składać w terminie do 26 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska nr 22, na piśmie, ustnie do protokołu w sekretariacie urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:   .
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Trzciela. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Trzcielu za pomocą e-mail:  
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                    Burmistrz Trzciela
                                           ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 11:57:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 11:57:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 11:57:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
265 raz(y)