Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (10 kpa) dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 2295, 2294, 2293, 2292, 258, 100/1, 2281/2,189,298 w obrębie Lutol Mokry gmina Trzciel oraz na działkach o nr ewid. 341/1, 340/3, 3/2, 327/1, 2072, 393/3 w obrębie Dąbrówka Wielkopolska, gmina Zbąszynek, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-21 11:15:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.10.2023.KK
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie
    w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (10 kpa)
 
          Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2023 r., poz. 775) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamia, że kończy postępowanie administracyjne (10 kpa) prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o w imieniu której rzecz działa pełnomocnik Pan Piotr Krakowiak, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 2295, 2294, 2293, 2292, 258, 100/1, 2281/2,189,298 w obrębie Lutol Mokry gmina Trzciel oraz na działkach o nr ewid. 341/1, 340/3, 3/2, 327/1, 2072, 393/3 w obrębie Dąbrówka Wielkopolska, gmina Zbąszynek, woj. lubuskie.  
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Pełnomocnik – Piotr Krakowiak
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu-Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                                              Burmistrz Trzciela
                                                                                                          ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-21 11:15:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-21 11:15:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-21 11:15:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)