Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Działalność gospodarcza

Szczegóły informacji

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 00:15:27 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek CEIDG-1 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej:
Pobierz:
- druk wniosku CEIDG-1 oraz odpowiednie załączniki
- Instrukcję wypełnienia CEIDG-1
 
Niniejszy wniosek umożliwia zgłoszenie : zmiany wpisu, zaprzestania, zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej. Załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 jedynie w przypadkach określonych w instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1
Wnioski CEIDG-1 dostępne są w pok.15,
Wersja elektroniczna formularza udostępniona na ePUAP przez Ministerstwo Gospodarki
Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl
Rejestrację podmiotu można przeprowadzić za pomocą formularza elektronicznego na stronie CEIDG

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat organizacyjno –administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Biuro nr 15
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie
 
OPŁATY
Bez opłaty

TRYB ODWOŁAWCZY

DODATKOWE INFORMACJE
Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej. przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie http://www.firma.govpl lub http://www.ceidg.gov.pl
- Do 31grudnia 2011r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności gospodarczej z zasobów gminnych do CEIDG. Do tego czasu, system obsługuje jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwane są przez Urzędy Gmin. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt gminy przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej
-Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/, ma również prawo określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej.
-Wpisowi podlega również działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji i zezwoleń.- Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
- Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może zostać przesłany do tut. Urzędu listem poleconym. Wniosek ten opatrzony jest odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność musi być poświadczona przez notariusza
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej można odebrać osobiście lub zostanie przesłane pocztą na własny adres.
- Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego oraz w przypadku, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia.
-Po przyjęciu wniosku, dokonaniu wpisu i wydaniu przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , kserokopię wniosku i zaświadczenia organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu , przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego urzędu statystycznego. W przypadku rolników wniosek zamiast do ZUS może być przekazany, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy , do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
-Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem (95) 749 23 19 lub e-mail: rada@pszczew. pl

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 19 listopada1999r. – Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r, Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. 2004r. Nr 173, poz.1808/;
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 220 poz.1447 z późn. zm/
4. Ustawa z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2011r. Nr 131, poz.764/
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 00:12:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 00:15:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-01 13:39:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2969 raz(y)