ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Drukuj informację Zamówienie publiczne:

Szczegóły informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2013-07-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-07-23 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Trzcielu, Sekretariat biuro nr 2

Ogłoszono dnia: 2013-07-10 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel
Numer ogłoszenia: 139513 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel w zakresie: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum). Liczba dowożonych dzieci: 66 Wykaz ilości dowożonych dzieci 1. Lutol Mokry - Trzciel - 16 2. Jasieniec (Leśniczówka) - Trzciel - 5 3. Siercz - Trzciel - 25 4. Żydowo - Trzciel - 2 5. Sierczynek - Trzciel - 14 6. Jasieniec DPS - 0 7. Świdwowiec - Trzciel - 4 Każdy z wykonawców może przyjąć własne opomiarowanie poszczególnych odległości pomiędzy miejscowościami objętymi usługą dowozu dzieci do szkoły. W takim przypadku należy uwzględnić te dane w złożonej ofercie (podać przyjęty kilometraż w karcie oferty oraz trasach dowozu) oraz w cenie wykonania usługi w ciągu jednego dnia. Dotychczasowe trasy dowozu: a) Trzciel - Lutol Mokry: 6 x 7km = 42 km b) Trzciel - Siercz: 4 x 12km = 48 km c) Trzciel - Siercz (przez Żydowo): 2 x 15 km = 30 km RAZEM w ciągu 1 dnia: 120 km Zastrzega się, że dotychczasowe trasy dowozu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. Dopuszcza się przyjęcie innych tras dowozu niż dotychczasowe pod warunkiem rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż o godz. 7.00. Godzina rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Trzcielu - 8.00. Orientacyjne godziny odwozu dzieci po zajęciach szkolnych: a) kierunek Siercz: godz. 13.00 oraz godz. 14.45 b) kierunek Lutol Mokry: godz. 12.30 oraz godz. 14.20 Na okres realizacji usługi zostanie użyczony w formie płatnej dzierżawy w wysokości 500,00 zł netto miesięcznie autobus Gimbus marki Jelcz typ L0900M/S, na obsługę dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzcielu. (42 miejsca siedzące łącznie z kierowcą, miejsc stojących - 0.) Dopuszcza się w ramach usługi wprowadzenie systemu biletów miesięcznych. Zamawiający wymaga aby środki transportu były ubezpieczone łącznie z osobami korzystającymi z usługi. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Liczba dowożonych dzieci: 166 Wykaz ilości dzieci dowożonych: 1. Stary Dwór - Brójce - 46 2. Łagowiec - Brójce -26 3. Lutol Suchy - Brójce - 35 4. Panowice - Brójce - 12 5. Chociszewo - Brójce - 40 6. Lutol Suchy (Stacja PKP) - Brójce - 7 Każdy z wykonawców może przyjąć własne opomiarowanie poszczególnych odległości pomiędzy miejscowościami objętymi usługą dowozu dzieci do szkół. W takim przypadku należy uwzględnić te dane w złożonej ofercie i cenie wykonania usługi w ciągu jednego dnia. Dotychczasowe trasy dowozu: a) Brójce - Stary Dwór - Łagowiec - Panowice -Lutol Suchy - Lutol Suchy Stacja Kolejowa - Chociszewo - Lutol Suchy - Brójce: 2 x 27 km = 54 km b) Brójce - Stary Dwór - Łagowiec - Panowice - Lutol Suchy - Chociszewo - Lutol Suchy - Brójce: 3 x 21 km = 63 km RAZEM w ciągu 1 dnia: 117 km Zastrzega się, że dotychczasowe trasy dowozu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. Dopuszcza się przyjęcie innych tras dowozu niż dotychczasowe pod warunkiem rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż o godz. 7.00. Godzina rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brójcach - 8.15. Orientacyjne godziny odwozu dzieci po zajęciach szkolnych: a) Brójce - Stary Dwór - Łagowiec - Panowice -Lutol Suchy - Chociszewo: godz. 13.00 oraz godz. 15.35 b) kierunek Brójce - Stary Dwór - Łagowiec - Panowice -Lutol Suchy - Lutol Suchy Stacja Kolejowa - Chociszewo: godz. 14.00 Wskazane jest aby dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach odbywał się autobusem o co najmniej 70 miejscach. Zamawiający na okres realizacji zamówienia użyczy w formie płatnej dzierżawy w wysokości 500,00 zł netto miesięcznie autobus Gimbus marki Jelcz typ L0900M/S na obsługę dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach. (42 miejsca siedzące łącznie z kierowcą, miejsc stojących - 0.) Dopuszcza się w ramach usługi wprowadzenie systemu biletów miesięcznych. Zamawiający wymaga aby środki transportu były ubezpieczone łącznie z osobami korzystającymi z usługi..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje ewentualne zamówienia uzupełniające związane ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - tzn. musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał lub wykonuje usługi polegające na transporcie drogowym osób o łącznej wartości co najmniej 135 000,00 zł brutto w ciągu jednego roku. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą pod warunkiem konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne dla zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: - zmiany powszechnie obowiązującego prawa, która w sposób istotny wpłynie na zasady wykonywania przedmiotu zamówienia, - zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług, - odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, - waloryzacji ceny usługi o wielkość nie większą niż obowiązujący w danym roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, raz w roku w miesiącu wrześniu. - wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2) jeżeli zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania elementu przedmiotu zamówienia, co nie wynikało z potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia i zmianą sposobu jego realizacji, 3) jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od zamawiającego skutkujące zmianą sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zmiana podwykonawców, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji zamawiającego, 5) zmiany w sposobie dokonywania płatności i rozliczania, 6) rezygnacji przez zamawiającego z części usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony