Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: .

Termin składania ofert / wniosków: 2013-01-09 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-01-02 przez Marcin Cichowski

Treść:

Trzciel dnia 02.01.2013r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
 
„Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.”
 
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem inwestycji jest wykonywanie robót polegających na:
a) Roboty rozbiórkowe,
b) Usunięcie zadrzewienia,
c) Placyk w środku placu oraz chodniki szerokości 3 m,
d) Alejki o nieregularnych krawędziach wewnątrz placu,
e) Chodniki okalające plac,
f) Zatoka postojowa od strony południowej,
g) Zatoka postojowa i chodnik zewnętrzny po stronie wschodniej,
h) Chodnik na wyspie za zatoką dla autobusów,
i) Oświetlenie uliczne,
j) Urządzenie zieleni – trawniki dywanowe,
k) Mała architektura parkowa – poidełko,
l)Ściek pomiędzy poidełkiem a istniejącym chodnikiem,
m)Przyłącze wodociągowe do poidełka,
zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zapytania ofertowego.
 
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej - drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach.
 
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
5. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
 
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 470 513,00 zł
Brutto: 578 730,99 zł

Termin realizacji usługi: od 14 stycznia 2013r. do 20 września 2013r.
Pisemne oferty z podaniem:
a) pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
b) ceny oferty w wartości netto i brutto,
c) wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
d) terminu realizacji usługi,
e) terminu płatności za usługę,
f) akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
g) terminu ważności oferty,
 
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
 
do dnia 09 stycznia 2013r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki:
Przedmiar
 
 

Załączniki

  • Zawiadomienie (PDF, 55 KiB) Data publikacji: 2013-01-11 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-11 | Trzciel dnia 11.01.2013r.     INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM     Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02.01.2013r. na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:   „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.”   informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:   TARON – Amelia Szołtun ul. Konstytucji 3 Maja 73/1 69-100 Słubice     Cena oferty: Netto: 5 881,41 zł Brutto: 7 234,13 zł