Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ..

Termin składania ofert / wniosków: 2013-01-24 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-01-11 przez Marcin Cichowski

Treść:

Trzciel dnia 11.01.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
„Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem inwestycji jest wykonywanie robót polegających na:
SUW w Trzcielu:
a)Stacja uzdatniania wody obejmująca technologię uzdatniania wody, a w tym: instalacje i urządzenia związane z uzdatnianiem wody i tłoczeniem jej do sieci wodociągowej i rozdzielnia technologiczna ze sterowaniem pracą stacji uzdatniania wody.
b)Nowy zbiornik wody czystej z fundamentem i ociepleniem
c)Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody
d)Budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego
e)Instalacje wewnętrzne zbiornika wyrównawczego i rurociągi zewnętrzne technologiczne (studnie – stacja wodociągowa, zbiornik – odstojnik popłuczyn)
f)Kanalizacja wewnętrzna w obrębie budynku kontenerowej stacji
SUW w Chociszewie:
a)Stacja uzdatniania wody obejmująca technologię uzdatniania wody, a w tym: instalacje i urządzenia związane z uzdatnianiem wody i tłoczeniem jej do sieci wodociągowej i rozdzielnia technologiczna ze sterowaniem pracą stacji uzdatniania wody
b)Roboty ogólnobudowlane - remont budynku
c)Nowy zbiornik wody czystej  V=100m3
d)Rurociągi technologiczne wod. – kan. międzyobiektowe (studnie – stacja uzdatniania wody - zbiornik – odstojnik popłuczyn)
e)Zagospodarowanie terenu ujęcia i stacji uzdatniani wody (ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, zieleń)
f)Instalacje elektryczne (oświetlenia, siły i sterowania), oświetlenia terenu, odgromowe i wyrównawcze
g)Montaż rozdzielnic i agregatu prądotwórczego
h)Instalacja GPRS (sterownik mikroprocesorowy, monitoring i wizualizacja).
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1.Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2.Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3.Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
4.Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
5.Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 1 561 034,89 zł 
Brutto: 1 920 072,91  zł
Termin realizacji usługi: od 28 stycznia 2013r. do 31 października 2013r.
Pisemne oferty z podaniem:
a) pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
b)ceny oferty w wartości netto i brutto,
c)wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
d)terminu realizacji usługi,
e)terminu płatności za usługę,
f)akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
g)terminu ważności oferty,
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 24 stycznia 2013r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.
Załączniki:
Przedmiary