ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzciel.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:36:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel: Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzciel.
Numer ogłoszenia: 25007 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzciel..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1. Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. samochodu osobowego - przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na dwóch wózkach z dostawą do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km. 2. Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 100mm. 3. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. 4. Charakterystyka techniczna a) Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego co najmniej dwie stacje obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Trzciel. b) Silnik - silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie większej niż 2 200 cm3 - silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 5. c) Układ napędowy Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie lub tylne koła. Nadwozie - 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn. Podsufitka dachu na całej długości kabiny. - nadwozie przeszklone min. 4 drzwiowe, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne uchylne do góry. - kolor nadwozia niebieski. - podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu. d) Oznakowanie pojazdu Nie wymagane. e) Wymiary samochodów - długość pojazdu min. 4 800 mm - rozstaw osi min. 3 300 mm - szerokość bez lusterek bocznych min. 1 850 mm - wysokość min. 1 950 mm od poziomu ziemi f) Bezpieczeństwo Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu z możliwością dezaktywacji, bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, pasy bezpieczeństwa trzy punktowe na wszystkich siedzeniach, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości, wentylowane hamulce tarczowe na wszystkie koła, system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszenia, system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych, niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem, światła przeciwmgielne przednie + tylne, światła do jazdy dziennej, trzecie światło stop, immobilajzer, zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka. g) Komfort i funkcjonalność Fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja z półautomatyczną regulacją nawiewami w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej i ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w II rzędzie. Siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe w II rzędzie siedzeń, siedzenie trzyosobowe składane w III rzędzie siedzeń. Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, Lusterka boczne regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia), gniazdko elektryczne 12V z zapalniczką, dźwignia zmiany biegów w formie joysticka. Punkty mocowania pod bagażnik dachowy Oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz CD plus dwa głośniki, komputer pokładowy z minimum 5 podstawowymi funkcjami. h) Wyposażenie dodatkowe Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem, apteczka samochodowa wyposażona, gaśnica samochodowa wraz z atestem, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 5. Wymagania dotyczące dostawy samochodu - wykonawca dostarczy samochód na swój koszt do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km gdzie zostanie on odebrany przez zamawiającego. 6. Warunki gwarancji i serwisu a) gwarancja Na zakupiony samochód Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji: - minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - minimum 10 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. - minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. b) serwis a) wykonywania obsługi serwisowej w okresach gwarancyjnym i pogwarancyjnym, b) dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w minimum 2 stacjach serwisowych oddalonych od siedziby Zamawiającego w granicach 100 km, a określonej w Wykazie stacji serwisowych - Załączniku nr 6 do SIWZ. c) dokonywania przeglądów i wymiany czynników eksploatacyjnych minimum co 20 tysięcy kilometrów lub raz w roku. 7. Odbiór samochodu - wykonawca dostarczy do odbioru zakupiony samochód do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km - z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy, - w trakcie odbioru samochodu Wykonawca obowiązany jest do: dostarczenia karty gwarancyjnej lub innego dokumentu stanowiącego dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji, dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania samochodu, książeczkę obsługi pojazdu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w takim zakresie, jeżeli od tego będzie zależało uzyskanie pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonawca musi wykazać, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał co najmniej dwie dostawy o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia.Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
    III.3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. e) wykaz stacji serwisowych, (załącznik nr 6 do SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) Jeżeli zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia i zmianą terminów jego realizacji, b) Jeżeli wystąpiła konieczność dokonania zamówień dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych dla właściwego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, c) Jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od zamawiającego skutkujące zmianą sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia, d) Na skutek działania siły wyższej zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tymczasowa siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9, biuro nr 1, tel/fax (95) 720-54-55..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Tymczasowa siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 29883 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25007 - 2012 data 30.01.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, fax. 095 74-31-400.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3..
    W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1. Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. samochodu osobowego - przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na dwóch wózkach z dostawą do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km. 2. Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 100mm. 3. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. 4. Charakterystyka techniczna a) Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego co najmniej dwie stacje obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Trzciel. b) Silnik - silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie większej niż 2 200 cm3 - silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 5. c) Układ napędowy Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie lub tylne koła. Nadwozie - 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn. Podsufitka dachu na całej długości kabiny. - nadwozie przeszklone min. 4 drzwiowe, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne uchylne do góry. - kolor nadwozia niebieski. - podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu. d) Oznakowanie pojazdu Nie wymagane. e) Wymiary samochodów - długość pojazdu min. 4 800 mm - rozstaw osi min. 3 300 mm - szerokość bez lusterek bocznych min. 1 850 mm - wysokość min. 1 950 mm od poziomu ziemi f) Bezpieczeństwo Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu z możliwością dezaktywacji, bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, pasy bezpieczeństwa trzy punktowe na wszystkich siedzeniach, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości, wentylowane hamulce tarczowe na wszystkie koła, system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszenia, system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych, niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem, światła przeciwmgielne przednie + tylne, światła do jazdy dziennej, trzecie światło stop, immobilajzer, zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka. g) Komfort i funkcjonalność Fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja z półautomatyczną regulacją nawiewami w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej i ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w II rzędzie. Siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe w II rzędzie siedzeń, siedzenie trzyosobowe składane w III rzędzie siedzeń. Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, Lusterka boczne regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia), gniazdko elektryczne 12V z zapalniczką, dźwignia zmiany biegów w formie joysticka. Punkty mocowania pod bagażnik dachowy Oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz CD plus dwa głośniki, komputer pokładowy z minimum 5 podstawowymi funkcjami. h) Wyposażenie dodatkowe Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem, apteczka samochodowa wyposażona, gaśnica samochodowa wraz z atestem, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 5. Wymagania dotyczące dostawy samochodu - wykonawca dostarczy samochód na swój koszt do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km gdzie zostanie on odebrany przez zamawiającego. 6. Warunki gwarancji i serwisu a) gwarancja Na zakupiony samochód Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji: - minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - minimum 10 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. - minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. b) serwis a) wykonywania obsługi serwisowej w okresach gwarancyjnym i pogwarancyjnym, b) dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w minimum 2 stacjach serwisowych oddalonych od siedziby Zamawiającego w granicach 100 km, a określonej w Wykazie stacji serwisowych - Załączniku nr 6 do SIWZ. c) dokonywania przeglądów i wymiany czynników eksploatacyjnych minimum co 20 tysięcy kilometrów lub raz w roku. 7. Odbiór samochodu - wykonawca dostarczy do odbioru zakupiony samochód do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km - z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy, - w trakcie odbioru samochodu Wykonawca obowiązany jest do: dostarczenia karty gwarancyjnej lub innego dokumentu stanowiącego dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji, dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania samochodu, książeczkę obsługi pojazdu..
    W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1. Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. samochodu osobowego - przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na dwóch wózkach z dostawą do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km. 2. Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 100mm. 3. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. 4. Charakterystyka techniczna a) Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego co najmniej dwie stacje obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Trzciel. b) Silnik - silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie większej niż 2 200 cm3 - silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 5. c) Układ napędowy Skrzynia biegów manualna 5-cio lub 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie lub tylne koła. Nadwozie - 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn. Podsufitka dachu na całej długości kabiny. - nadwozie przeszklone min. 4 drzwiowe, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne uchylne do góry lub dwuskrzydłowe symetryczne. - kolor nadwozia niebieski, srebrny lub biały - podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu. d) Oznakowanie pojazdu Nie wymagane. e) Wymiary samochodów - długość pojazdu min. 4 800 mm - rozstaw osi min. 3 300 mm - szerokość bez lusterek bocznych min. 1 850 mm - wysokość min. 1 950 mm od poziomu ziemi f) Bezpieczeństwo Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu z możliwością dezaktywacji, bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, pasy bezpieczeństwa trzy punktowe na wszystkich siedzeniach, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości, wentylowane hamulce tarczowe na wszystkie koła, system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszenia, system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych, niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem lub niezależne zawieszenie przednie, zawieszenie tylne resory paraboliczne i amortyzatory gazowe, światła przeciwmgielne przednie + tylne, światła do jazdy dziennej, trzecie światło stop, immobilajzer, zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka. g) Komfort i funkcjonalność Fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja z półautomatyczną regulacją nawiewami w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej i ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w II rzędzie. Siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe w II rzędzie siedzeń, siedzenie trzyosobowe składane w III rzędzie siedzeń. Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, Lusterka boczne regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia), gniazdko elektryczne 12V z zapalniczką, dźwignia zmiany biegów w formie joysticka. Punkty mocowania pod bagażnik dachowy Oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz CD plus dwa głośniki, komputer pokładowy z minimum 5 podstawowymi funkcjami. h) Wyposażenie dodatkowe Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem, apteczka samochodowa wyposażona, gaśnica samochodowa wraz z atestem, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 5. Wymagania dotyczące dostawy samochodu - wykonawca dostarczy samochód na swój koszt do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km gdzie zostanie on odebrany przez zamawiającego. 6. Warunki gwarancji i serwisu a) gwarancja Na zakupiony samochód Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji: - minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - minimum 10 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. - minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. b) serwis a) wykonywania obsługi serwisowej w okresach gwarancyjnym i pogwarancyjnym, b) dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w minimum 2 stacjach serwisowych oddalonych od siedziby Zamawiającego w granicach 100 km, a określonej w Wykazie stacji serwisowych - Załączniku nr 6 do SIWZ. c)dokonywania przeglądów i wymiany czynników eksploatacyjnych minimum co 20 tysięcy kilometrów lub raz w roku. 7. Odbiór samochodu - wykonawca dostarczy do odbioru zakupiony samochód do stacji obsługi oddalonej od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km - z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy, - w trakcie odbioru samochodu Wykonawca obowiązany jest do: dostarczenia karty gwarancyjnej lub innego dokumentu stanowiącego dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji, dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania samochodu, książeczkę obsługi pojazdu..
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony