ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:43:54 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel.
Numer ogłoszenia: 27391 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla 3 grup zajęciowych w Szkole Podstawowej w Trzcielu, razem 264 godziny, 2. prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla 3 grup zajęciowych w Szkole Podstawowej w Trzcielu i 2 grup zajęciowych w Szkole Podstawowej w Brójcach, razem 390 godzin, 3. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej dla 2 grup zajęciowych w Szkole Podstawowej w Trzcielu i 1 grupy zajęciowej w Szkole Podstawowej w Brójcach, razem 245 godzin, 4. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem bloku zajeć z nauk matematyczno - przyrodniczych dla 1 grupy zajęciowej w Szkole Podstawowej w Trzcielu i 1 grupy zajęciowej w Szkole Podstawowej w Brójcach, razem 172 godziny, 5. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy dla 2 grup zajęciowych w Szkole Podstawowej w Brójcach, razem 167 godzin. Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia z ramienia wykonawcy będzie należało m. in.: 1. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do diagnozy uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 31 maja 2013 roku; 2. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności); 3. sporządzanie sprawozdań miesięcznych o stanie realizacji planu zajęć, w tym ilości zrealizowanych godzin do 10 dnia następnego miesiąca w formie elektronicznej i pisemnej, przedstawienie ich dyrektorowi odpowiedniej placówki oraz koordynatorowi projektu, 4. bieżąca współpraca z dyrektorem szkoły w której prowadzone będą zajęcia, 5. opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel - i przedstawienia do akceptacji dyrektorom Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach oraz koordynatorowi projektu, 6. szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych rodzajów zajęć. Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. Zajęcia będą przeprowadzane w Szkołach Podstawowych w Trzcielu i Brójcach, wchodzących w skład Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia możliwe jest prowadzenie zajęć z dziećmi z danej szkoły i na terenie danej placówki po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych według harmonogramu opracowanego po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Ponadto zajęcia mogą być prowadzone w oparciu o autorskie programy uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu - oznacza to, że wykonawca może prowadzić zajęcia samodzielnie i w wybranej formie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku zwiększenia zakresu wykonania usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców.
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 500 godzin usługi o podobnym charakterze i zakresie co przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
    III.3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku.
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia - tzn. musi dysponować, w celu wykonania zamówienia co najmniej 2 osobami o stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego oraz posiadającymi niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) Jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od zamawiającego skutkujące zmianą sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia, b) Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach. c) Wystąpienie siły wyższej, której strony nie mogły przewidzieć.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tymczasowa siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9, biuro nr 1, tel/fax (95) 720-54-55..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Tymczasowa siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Numer ogłoszenia: 39091 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27391 - 2012 data 01.02.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, fax. 095 74-31-400.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
    W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tymczasowa siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9, biuro nr 1, tel/fax (95) 720-54-55...
    W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22 biuro nr 14, tel/fax (95) 74-31-400..
    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Tymczasowa siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9, sekretariat...
    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, sekretariat..
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony