ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 09:56:11 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XI/84/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel. 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 117,poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146) oraz art. 54 ust.7w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007,Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227, poz. 1505, Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr 145, poz. 917, Nr 227, z 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel zmienia się §1 ust.1 który otrzymuje brzmienie:- §1 ust.1 wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 1. Przy jednej osobie w rodzinie – 58 złotych 2. Przy dwóch osobach w rodzinie – 78 złotych 3. Przy trzech osobach w rodzinie – 97 złotych 4. Przy czterech i więcej osobach w rodzinie 116 złotych 

§ 2. miany zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 

§ 4. Przepisy uchwały stosuje się od 01 stycznia 2012 roku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Józef Pihan
« powrót do poprzedniej strony