ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XI / 86 / 2011 Rady Miejskiej w Trzcielu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 10:07:07 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UCHWAŁA  NR  XI / 86 / 2011
Rady Miejskiej w Trzcielu.
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagowiec
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2004 r. Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr  175 poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 40  poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777)  oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871, z 2011 Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) uchwala się co następuje:
§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel dotyczący części działki o nr ewid. gruntu: 194/7 (obecnie 194/16) obręb wsi Łagowiec uchwalonego uchwałą Nr XXIX/277/2001 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2001 r. (publikacja w Dz.U.Woj.Lub. z 2002 Nr 22 poz. 218).
§  2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3.1. Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu na funkcje usług z dopuszczeniem przemysłowych oraz innych wynikających z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
14) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
15) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony